Voľné pracovné miesta

 

Riaditeľka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste:

 •  učiteľ/ka anglického jazyka, v kombinácii s matematikou alebo dejepisom, s nástupom od 01.09.2024.

Kategória: učiteľ strednej školy
Pozícia: učiteľ SŠ - anglický jazyk, v kombinácii s matematikou alebo dejepisom na plný úväzok

Dátum predpokladaného nástupu : 01.09.2024
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, trebišovská 12, 040 11 Košice

Kontakt: t.č. +421 910 897 952, e-mail: skola@gt12.sk

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
 • bezúhonnosť - čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Osobnostné predpoklady:  

 • proaktívny prístup k zavádzaniu foriem a metód vzdelávania využívajúcich digitálne technológie do vyučovacieho procesu a k celoživotnému sebavzdelávaniu,
 • komunikačné schopnosti,
 • kreativita.

Platové zaradenie a plat: 

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (minimálne 1 161,50€). 

 

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2024, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu: Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice alebo elektronicky na e-mail: skola@gt12.sk alebo doručiť osobne na sekretariát riaditeľky školy, najneskôr do 16. 06. 2024.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba :

Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľa školy

Telefón :  055/644 36 49, +421 910 897 952 / e-mail : skola@gt12.sk