8-ročné štúdium
:: Študenti >> 8-ročné štúdium ::

školský rok 2021/2022

Trieda Triedny učiteľ
I.OA Mgr. Patrícia Kaclíková
II.OA Mgr. Matejková Danka
III.OA Mgr. Viktória Šullová
IV.OA Mgr. Michaela Eliášová
V.OA Mgr. Bronislava Uhrínová
VI.OA Mgr. Ivana Knapíková
VI.OB RNDr. Lucia Baranková
VII.OA
RNDr. Monika Kolinovská
VIII.OA Mgr. Marián Fafrák
VIII.OB Mgr. Zuzana Tudjová
aktuálny rozvrh hodín
 
Zameranie študijného odboru:
  • 7902 J gymnázium  - 8-ročné štúdium

V školskom  vzdelávacom programe tohto študijného zamerania je posilnená dotácia hodín cudzích jazykov - anglický  jazyk, nemecký jazyk resp. francúzsky  jazyk a informatiky. V rámci informatiky sú zahrnuté oblasti – Práca s programovateľným legom, Riešenie problémov a programovanie, Programovanie mobilných aplikácií, Databázy, Tvorba a prezentácia dát. 
 
V septime je možnosť výberu voliteľných predmetov - sieťové technológie, aplikovaná ekonómia, akademická debata, informatika v prírodných vedách, konverzácia v nemeckom resp. francúzskom jazyku, zároveň predmet konverzácia v nemeckom jazyku je prípravou na vykonanie jazykovej skúšky Sprachdiplom. V septime a  oktáve sú v ponuke dva voliteľné predmety so zameraním na kvalitnejšiu prípravu na maturitnú skúšku.
 

Realizáciou  projektu – „Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia Trebišovská 12 je posilnená dotácia hodín predmetov – slovenský jazyk a literatúra, fyzika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka, informatika.

 

Z cudzích jazykov študujú všetci študenti povinne anglický a nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk. Pri výučbe cudzích jazykov sa študenti delia do skupín podľa úrovne vedomostí. Posledné  dva ročníky štúdia sú chápané ako príprava na maturitnú skúšku a ďalšie štúdium na vysokej škole. Veľký dôraz sa kladie na vysokú voliteľnosť predmetov, možnosť profilácie každého študenta a zodpovedný prístup k štúdiu. Študenti školy sú pripravovaní na všetky typy vysokoškolského štúdia svojou individuálnou profiláciou v sústave povinných a voliteľných predmetov. Absolvent školy je všeobecne vzdelaný, jazykovo vybavený, pripravený  pracovat s IKT, schopný vyjadriť a obhájiť  vlastný názor. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou získa stupeň vzdelania 3A.