8-ročné štúdium
:: Študenti >> 8-ročné štúdium ::

Zameranie študijného odboru:
  • 7902 J gymnázium  - 8-ročné štúdium

Zameranie:  cudzie  jazyky : anglický  jazyk, nemecký jazyk resp. francúzsky  jazyk
V septime si žiaci volia v rámci voliteľných predmetov jeden z predmetov: sieťové technológie, manažment osobných financií, aplikovaná ekonómia, akademická debata, konverzácia v nemeckom resp. francúzskom jazyku. V septime majú žiaci možnosť absolvovať predmet konverzácia v nemeckom jazyku ako prípravu na vykonanie skúšky Sprachdiplom. V septime a  oktáve  si žiaci volia dva voliteľné predmety so zameraním na maturitnú skúšku.

Z cudzích jazykov študujú všetci študenti povinne anglický a nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk. Pri výučbe cudzích jazykov sa študenti delia do skupín podľa úrovne vedomostí. Posledné  dva ročníky štúdia sú chápané ako príprava na maturitnú skúšku a ďalšie štúdium na vysokej škole. Veľký dôraz sa kladie na vysokú voliteľnosť predmetov, možnosť profilácie každého študenta a zodpovedný prístup k štúdiu. Študenti školy sú pripravovaní na všetky typy vysokoškolského štúdia svojou individuálnou profiláciou v sústave povinných a voliteľných predmetov. Absolvent školy je všeobecne vzdelaný, jazykovo vybavený, pripravený  pracovat s IKT, schopný vyjadriť a obhájiť  vlastný názor. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou získa stupeň vzdelania 3A.
 
Študentom je umožnené vykonať skúšku Sprachdiplom KMK 2.stupňa v nemeckom jazyku ako náhradu  za maturitnú skúšku z cudzieho jazyka. Títo študenti majú možnosť výberu predmetu konverzácia v nemeckom jazyku.
 
V spolupráci s British Council majú žiaci možnosť získať certifikát z anglického jazyka na rôznej úrovni.
Stránka bola zmenená: 22.08.2014 15:54:11