8-ročné štúdium
:: Študenti >> 8-ročné štúdium ::

školský rok 2020/2021

Trieda Triedny učiteľ
I.OA Mgr. Matejková Danka
II.OA Mgr. Viktória Šullová
III.OA Mgr. Michaela Eliášová
IV.OA Mgr. Bronislava Uhrínová
V.OA Mgr. Ivana Knapíková
V.OB RNDr. Lucia Baranková
VI.OA RNDr. Monika Kolinovská
VII.OA Mgr. Marián Fafrák
VII.OB Mgr. Zuzana Tudjová
VIII.OA Mgr. Jana Vodarčíková
VIII.OB RNDr. Mária Hajduková
aktuálny rozvrh hodín
 
Zameranie študijného odboru:
  • 7902 J gymnázium  - 8-ročné štúdium

Zameranie:  cudzie  jazyky : anglický  jazyk, nemecký jazyk resp. francúzsky  jazyk
V septime si žiaci volia v rámci voliteľných predmetov jeden z predmetov: sieťové technológie, informatika v prírodných vedách, aplikovaná ekonómia, akademická debata, konverzácia v nemeckom resp. francúzskom jazyku. V septime majú žiaci možnosť absolvovať predmet konverzácia v nemeckom jazyku ako prípravu na vykonanie skúšky Sprachdiplom. V septime a  oktáve  si žiaci volia dva voliteľné predmety so zameraním na maturitnú skúšku.

Z cudzích jazykov študujú všetci študenti povinne anglický a nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk. Pri výučbe cudzích jazykov sa študenti delia do skupín podľa úrovne vedomostí. Posledné  dva ročníky štúdia sú chápané ako príprava na maturitnú skúšku a ďalšie štúdium na vysokej škole. Veľký dôraz sa kladie na vysokú voliteľnosť predmetov, možnosť profilácie každého študenta a zodpovedný prístup k štúdiu. Študenti školy sú pripravovaní na všetky typy vysokoškolského štúdia svojou individuálnou profiláciou v sústave povinných a voliteľných predmetov. Absolvent školy je všeobecne vzdelaný, jazykovo vybavený, pripravený  pracovat s IKT, schopný vyjadriť a obhájiť  vlastný názor. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou získa stupeň vzdelania 3A.