Aktuality
:: Aktuality ::

01.07.2020 : Letné prázdniny

 

Všetkým študentom (súčasným aj bývalým), rodičom, zamestnancom a priateľom školy prajeme krásne leto plné pohody, zdravia a veselých zážitkov.

 

Úradné hodiny počas celých letných prázdnin budú v utorok a vo štvrtok od 9.00 - 12.00 hod.

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda). Žiaci sa stretnú so svojimi triednymi vyučujúcimi o 9.00 hod. vo svojich triedach.

29.06.2020 : DSD 2

Koncom školskeho roka sme mohli konečne slávnostne odovzdávať diplomy za jazykové skúšky Sprachdiplom DSD2,
na ktorých sa zúčastnilo 27 žiakov z tried VIII.OA, V.AB a VII.OB.
 
Všetkým úspešným absolventom gratulujeme k získanej úrovmi C1 a B2 v nemeckom jazyku a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!
 

 

25.06.2020 : IT Fitness test

 

IT Fitness test

 

Momentálne prebieha už 9. ročník IT Fitness testu  – je to možnosť, ako si bezplatne overiť svoje digitálne zručnosti. Test je možné vyplnť do 31.7.2020 (teda i cez letné prázdniny) a získať elektronický certifikát s vyhodnotením úrovne svojich zručností. Neskôr sa dá otestovať, ale už bez certifikátu.

 

IT Fitness test si možno urobiť na tejto stránke.

 

 

 

 

23.06.2020 : Akademická debata

 
 
Matej Šoltés a Matej Medve z IV.OA sa zúčastnli korešpondenčného finále debatiády a obsadili krásne 3.miesto.
Získali ho argumentačnými esejami na témy "V televízii by mali byť filmy s dabingom nahradené verziami
v pôvodnom znení s titulkami" a "Obchody by mali byť v nedeľu zatvorené."
Srdečne blahoželáme :)
22.06.2020 : Aplikovaná ekonómia

 

 

 

Simona Kazíková, Alexandra Židovská, Kristína Sedláková a Zuzana Fülöpová z 3.A postúpili do TOP 10 národného finále medzinárodnej súťaže SIR (Social Innovation Relay).

 

Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

22.06.2020 : Šachový turnaj

 
 
Srdečne blahoželáme Matejovi Bidulskému z IV.OA za zisk 2. miesta
a Lenke Bidulskej z VI.OB za umiestnenie na 2. - 3. mieste na majstrovstvá košického kraja v zrýchlenom šachu.
 
 
                                                   
14.05.2020 : Gaudeamus

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

Gaudeamus Brno • Praha • Nitra • Bratislava

 

Školský rok 2020/2021

 

 

Termíny veľtrhov:

 

 • Gaudeamus – Akadémia Bratislava: 6. – 8. októbra 2020, Incheba Expo Bratislava, hala D
 • Gaudeamus Brno: 20. – 23. októbra 2020, Výstavisko Brno, pavilón P
 • Gaudeamus Nitra: 11. – 12. novembra 2020, Agrokomplex Nitra, pavilón F
 • Gaudeamus Praha: 19. – 21. januára 2021, PVA Expo Praha, hala č.4

 

Na veľtrhoch Gaudeamus sa predstaví väčšina univerzít, vysokých škôl, jazykových škôl a agentúr pre vzdelávanie v zahraničí. Vystavovatelia prídu z Českej republiky, Slovenskej republiky a ďalších krajín Európskej únie i celého sveta.

 

www.gaudeamus-sk.sk 

23.04.2020 : Maturitná skúška

 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.
 
 
Žiakov maturitných ročníkov momentálne čaká uzatváranie klasifikácie za 2. polrok. Konkrétne podrobnosti, týkajúce sa určenia súvisiacich predmetov pre určenie výslednej známky z internej časti maturitnej skúšky pre jednotlivé predmety prerokuje pedagogická rada a v priebehu budúceho týždňa ich uverejníme.
 
26.03.2020 : Prerušenie vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy. (celé znenie rozhodnutia)
 
Ďakujem za spoluprácu. Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy
23.03.2020 : Učenie na diaľku

Vážení rodičia, milí žiaci
máme za sebou skoro dva týždne dištančného vzdelávania podľa stáleho rozvrhu. Sme v mimoriadnej kritickej situácii, ktorú sme ešte nezažili a ktorá preverí charaktery nás všetkých. Preto vás chceme povzbudiť - máte našu podporu a my sami vo vedení školy hľadáme cesty, ako byť spolu so všetkými učiteľmi nápomocní. Teší nás, že sa stretávame s mnohými pozitívnymi reakciami od vás, a uvedomujeme si, že mnohým technické a iné problémy bránia plnohodnotne sa zapojiť do vyučovania. V tejto mimoriadnej situácii sme všetci spolu - žiaci, rodičia aj učitelia. Snažíme sa využívať nástroje a platformy, ktoré sú dostupné aj prostredníctvom mobilných zariadení. Na zadávanie úloh používame školský informačný systém EduPage, kde žiaci nájdu odkazy na študijný materiál a zadané úlohy na precvičenie aj vtedy, keď im situácia neumožní zúčastniť sa hodiny v reálnom čase. Okrem tejto platformy využívame po dohode s vyučujúcim taktiež FB, webex, e-mail, Zoom, Messenger a iné. Máme za to, že podstatou efektívnej náhrady prezenčného vyučovania je vzájomná komunikácia. Buďte v kontakte so svojím triednym učiteľom a jednotlivými vyučujúcimi, Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODMIENKACH VZDELÁVANIA NA DIAĽKU
• učiteľ po dohode so žiakmi cez EduPage si volí komunikačnú platformu EduPage, email, sociálna sieť, Webex, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, atď., cez ktorú bude vzdelávanie realizovať,
• učiteľ poskytuje učebné zdroje a zadania na precvičenie učiva prostredníctvom EduPage (prístup má každý žiak a rodič, dostupné prostredníctvom mobilného zariadenia, aj v čase mimo vyučovania) alebo na základe dohody so žiakmi, rodičmi,
• učiteľ konzultuje so žiakmi vypracované zadania a hodnotí ich, nie nutne klasifikuje známkou,
• žiak sa zúčastňuje vyučovania v čase podľa stáleho rozvrhu alebo podľa dohody s vyučujúcim, ak mu to technické a iné podmienky dovoľujú, ak nie oznámi dôvod neúčasti vyučujúcemu,
• žiak sa pripravuje priebežne formou samoštúdia zo zadaných učebných zdrojov, samostatným vypracovávaním zadaní, konzultáciou s vyučujúcim prostredníctvom dohodnutej komunikačnej platformy,
• žiak v stanovenom termíne odovzdáva vypracované zadania v systéme EduPage, mailom alebo na základe dohody s vyučujúcim,
• ak z rôznych vážnych (technických, zdravotných a iných) dôvodov nie je možné dodržať termín odovzdania vypracovaného zadania, informuje o tom žiak svojho vyučujúceho a dohodnú si náhradný termín,
• žiak alebo rodič informuje svojho triedneho učiteľa o práceneschopnosti (PN) a iných dôvodoch, ktoré mu bránia aktívne sa zúčastňovať vyučovania na diaľku.
 
Všetci vieme, že takáto forma nenahradí tradičné vyučovanie v plnej miere, výsledok záleží od osobného prístupu každého z nás.
 
Milí žiaci,
zatiaľ je väčšina z vás disciplinovaná. MUSÍME ešte vydržať nejaký čas a verím, že novú formu vyučovania ZVLÁDNEME. Takže: počúvajme odborníkov, riaďme sa ich odporúčaniami, zostaňme doma, nosme rúško, umývajme si ruky, buďme pozitívni k sebe a okoliu... Verím, že každý si uvedomuje vážnosť situácie ...

Vážme si ZDRAVIE, ŠŤASIE a SLOBODU.
Za celý pedagogický zbor Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy
23.03.2020 : Stretnutie s vesmírom

 
Milí študenti a všetci, ktorí máte radi vesmírne záhady,
zasielame vám informáciu projekte TUKE Space Forum financovaného ESA (European Space Agency), konkrétne o aktivite, ktorej obsahom je celý rad tzv. Discussions with Scientists - prednášky a následné diskusie s poprednými odborníkmi rôznych vesmírnych misií.

Bližšie informácie ohľadom plánovaných prednášok a ich obsahu získate na adrese https://spaceforum.sk/, resp. konkrétnejšie na https://spaceforum.sk/o-projekte/

Bližšie informácie ohľadom najbližšej prednášky - Athena, ako vyzerá zrážka supermasívnych čiernych dier v priamom prenose? - naplánovanej na stredu 25.03.2020 od 14:45 nájdete na stránke https://spaceforum.sk/udalost/webinar-athena-ako-vyzera-zrazka-supermasivnych-ciernych-dier-v-priamom-prenose/

V prípade záujmu potvrďte svoju účasť prostredníctvom stránky MEETUP.COM - https://www.meetup.com/TUKE-Space-Forum/events/268948014/
20.03.2020 : Žiadosť o pomoc

Milí študenti, učitelia, priatelia,
Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto sa nás obracia s prosbou o pomoc:

"Milí naši dobrovoľníci v miestnych spolkoch,
obraciame sa na vás aktuálne so zistením, kto by vedel ušiť ochranné rúška – buď vy sami alebo možno máte niekoho ochotného z vášho okolia. Materiál a návod na ušitie vám zabezpečíme.
Záujemcovia prosím nahláste:
-záujem obratom na mailovú adresu: kurzy.ke@redcross.sk
-uveďte prosím približný počet ochranných rúšok, ktoré by ste vedeli, boli ochotní ušiť, resp. vaši známi bez nároku na honorár
Ďakujeme vám.
Ing. Alena Jurčíková
koordinátorka pre kurzy, vzdelávanie a prácu s dobrovoľníkmi

SČK, územný spolok Košice-mesto
Komenského 19
040 01 Košice
mobil +421/911 622 486
kosice.redcross.sk"
 
Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy
19.03.2020 : Zmena termínu - talentové prijímacie skúšky

 
Vážení zákonní zástupcovia záujemcov o štúdium na našej škole, milí budúci študenti,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 12.03.2020 usmernenie vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach. Dané usmernenie okrem iného hovorí aj o termínoch prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (5-ročné bilingválne štúdium) (odkaz na celé znenie usmernenia). 
 
Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, MŠVVaŠ SR presunulo termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.
 
Po dohode s odborom školstva okresného úradu v spolupráci s riaditeľmi škôl bol termín talentovej prijímacej skúšky do 1. ročníka Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach študijný odbor  7902 J 74  gymnázium bilingválne štúdium na školský rok 2020/2021 určený  na 27.04.2020 (pondelok). 
 
V prípade, ak by vzhľadom na šírenie respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  došlo na základe ďalších rozhodnutí hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu k ďalšiemu prerušeniu vyučovania v školách a školských zariadeniach, budeme Vás o ďalšom postupe informovať v súlade s ďalším usmernením a pokynmi MŠVVaŠ SR.
 
V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy na t.č. 0910 897 952.
Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy
16.03.2020 : Informácia pre maturantov

Milí maturanti,
je obdobie potvrdzovania prihlášok na VŠ. Ak patríte medzi tých, ktorí to potrebujú, tak vás touto cestou chcem požiadať, aby ste kontaktovali telefonicky alebo mailom študijné oddelenie príslušnej VŠ, či aj v tejto situácií potrebujú potvrdenú papierovú prihlášku.
Ak áno, zistite do kedy a či je možné im doručiť sken potvrdenej prihlášky. Ak stačí sken, tak v tom prípade pošlite na adresu skola@gt12.sk sken prihlášky (predmet mailu uveďte "Prihláška VŠ" a do správy uveďte kto mi píše :) ), ktorú potrebujete potvrdiť. Ja vám ju potvrdím a následne vám pošlem mailom sken potvrdenej prihlášky. Ak na prihláške uvádzate aj známky, pošlite spolu so skenom prihlášky aj skeny vysvedčení. Ak aj napriek situácii bude VŠ trvať na originále, dajte mi tiež mailom vedieť čo najskôr spolu s dátumom do kedy ju máte doručiť. V tom prípade určím jeden termín (jedna hodina v konkrétnom dni) kedy tak budem robiť, budem vás o tomto termíne informovať na stránke školy v aktualitách.

Buďte, prosím, zodpovední a zistite si to čím skôr, teda do štvrtka 19.03.2020.

S pozdravom Šalagovičová

10.03.2020 : Prerušenie vyučovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 12.03.2020 usmernenie vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach v období od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane.  Dané usmernenie okrem iného hovorí aj o organizácií externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, internej časti maturitnej skúšky a termínoch prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (5-ročné bilingválne štúdium) (odkaz na celé znenie usmernenia). 
 
V nadväznosti na vyššie spomenuté usmernenie sa termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (5-ročné bilingválne štúdium) a presúvajú sa na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl. Presný termín zverejníme v dostatočnom predstihu.
 
V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení: odkaz na celé znenie usmernenia.
 
V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 06.03.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy (Celé znenie  usmerenia č. 2 Ministerstva školstva, vedy, športu a telesnej výchovy SR ohľadne šírenia koronavírusu).
09.03.2020 : Zmena termínu jazykovej skúšky DSD 1

 
Milí žiaci,
touto cestou oznamujeme žiakom z tried VI.OA, VI.OB, II.BB a III.AB, ktorí sa pripravujú na jazykovú skúšku DSD 1 z nemeckého jazyka, že z organizačných dôvodov sa písomná časť skúšky Deutches Sprachdiplom DSD 1 vo štvrtok 12.03.2020 neuskutoční. Náhradný termín včas oznámime. Termín ústnej časti skúšky ostáva v termíne 30.03.2020 a 31.03.2020.

Mgr. Bronislava Uhrínová

08.03.2020 : Usmernenie a informácie ohľadne šírenia koronavírusu

Vážení rodičia, milí žiaci,
v súvislosti s aktuálnou situáciou si Vás dovoľujeme touto cestou informovať o opatreniach, ktoré prijíma vedenie Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach s platnosťou od 9.3.2020 v súvislosti s výskytom a prevenciou šírenia Koronavírusu na Slovensku, ktoré sú v súlade s  Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky a s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 28.02.2020 (Celé znenie  usmerenia Ministerstva školstva, vedy, športu a telesnej výchovy SR ohľadne šírenia koronavírusu).
 
V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 06.03.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy (Celé znenie  usmerenia č. 2 Ministerstva školstva, vedy, športu a telesnej výchovy SR ohľadne šírenia koronavírusu).
 
V súvislosti s výskytom nového koronavírusu COVID-19 bola na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre verejnosť zabezpečená telefonická linka “call centrum” na telefónnom čísle 0918 389 841 a e-mail adresa koronavirus@ruvzke.sk. Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo telefonickú linku 0918 659 580, kde sú odborníci k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni.
 
Dňa 06.03.2020 zriaďovateľ školy KSK zverejnil Informácie a odporúčania Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírusu (COVID–19) na základe zasadnutia krízového štábu s predsedom Košického samosprávneho kraja (Informácia Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID – 19/).
 
Z textu dokumentu vyberáme dôležité informácie pre školstvo k možným rizikám spojeným s koronavírusom s odporúčaním v znení:
 • Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, v ktorých je potvrdený výskyt Koronavírusu, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí, t. j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup.
 • Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy choré dieťa.
 • Žiakom, ktorí plánujú cestu do rizikových oblastí, odporúčame dôsledne zvážiť nevyhnutnosť cestovania. Študentom na programoch ERASMUS+ v zahraničí, v regiónoch Lombardie a Benátok v Taliansku odporúčame návrat na Slovensko a riadiť sa vyššie uvedenými odporúčaniami.
 
Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2).
 
Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste k nasledujúcim opatreniam v súvislosti s výskytom Koronavírusu (COVID–19) pristupovali s maximálnou zodpovednosťou (Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?).
 
Riaditeľstvo školy zabezpečí:
 • mydlá a jednorazové utierky do všetkých sociálnych zariadení,
 • hygienu priestorov v zmysle prevádzkového poriadku,
 • prísnu dezinfekciu priestorov školy (najmä spoločné priestory, sociálne zariadenia, kľučky na dverách),
 • pravidelné vetranie priestorov,
 • sledovanie zdravotného stavu žiakov, v prípade, že sa u žiaka vyskytnú príznaky ochorenia, bezodkladne telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu žiaka, žiaka izolovať do určenej miestnosti (miestnosť vedľa riaditeľa školy), podať zákonnému zástupcovi žiaka pokyny pri postupe (pozitívna/negatívna cestovateľská anamnéza),
 • zdržiavanie sa osôb (zákonných zástupcov, rodičov) vo vestibule školy iba na nevyhnutný čas,
 • vstup do ostatných priestorov školy (okrem vestibulu) bude umožnený iba žiakom a zamestnancom školy (konzultácie s učiteľmi a vedením školy realizovať telefonicky alebo e-mailom)
 • zrušenie naplánovaných školských exkurzií a výletov do zahraničia a neorganizovanie školských spoločenských a športových akcií.
 

Odporúčané všeobecné preventívne opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
 • odporúčame zabezpečiť dieťaťu jednorazové vreckovky, príp. dezinfekčné prostriedky,
 • poučiť deti, aby nevyhnutne dodržiavali sprísnené hygienické návyky,
 • v prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo zahraničia, nenavštevovať lekára, zabezpečiť izoláciu doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ na t. č.: 0918 389 841.

  

Žiaci budú o týchto opatreniach informovaní prostredníctvom školského rozhlasu 9.3.2020 o 8.00 hod. riaditeľkou školy.

 
Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne.
 
Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy

 

 

 

26.02.2020 : Voľné pracovné miesto

Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou informatika – prírodovedný predmet (prednostne matematika) s nástupom ihneď. (viac informácií)
                                                                                                                                riaditeľstvo školy
 
07.10.2019 : World Mental Health Day

Drahí učitelia, milí spolužiaci,
desiaty október bol Svetovou federáciou duševného zdravia vyhlásený (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia. Tento rok sa nesie v znamení: " 40 sekúnd akcie".
Na celom svete si každých 40 sekúnd niekto zoberie život a každé 3 sekundy sa nad tým niekto zamyslí. Počet samovrážd vlani oproti predchádzajúcemu roku stúpol. Dlhodobo si častejšie dobrovoľný odchod zo sveta volia dospelé osoby, avšak pomaly stúpa aj počet mladistvých .
Samovražda je úmyselné zakončenie vlastného života samovoľným aktom, ktorý privodí smrť. Je preto dôležité, aby sa pozornosť ľudí zastavila aj pri tomto zdravotnom probléme.

Ak chcete aj vy podporiť tento deň a šíriť toto povedomie, tak dňa 10.10.2019 vo štvrtok, príďte symbolicky v zelenom. Every life matters.

 

Ďakujem. Naty Beerová

07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15