Slovencina Anglictina
Aktuality
:: Aktuality ::

17.04.2018 : Olympiáda ľudských práv

 
Oliver Rácz (V.AB) sa 11.4.2018 - 13.4.2018 zúčastnil celoslovenského kolaOLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV, kde v silnej konkurencii 64 študentov z celého Slovenska získal krásne 7. miesto.
 
Ako odmenu za vynikajúce umiestnenie v krajskom kole tejto súťaže sa zúčastní návštevy sídla OSN v Ženeve (1. - 2.mája 2018).
 
Srdečne blahoželáme :)
17.04.2018 : Hviezdoslavov Kubín

 

 

10.4.2018 sa v Centre voľného času Domino na Popradskej ulici v Košiciach konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde Róbert Stašš (I.OA) získal vo svojej kategórii v prednese poézie krásne 3. miesto.

 

Srdečne blahoželáme :)

 

 

12.04.2018 : Jazykový kvet

 
 
Dňa 10.4.2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské finále súťaže JAZYKOVÝ KVET 2018 - prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku.
 
Ivana Dorčáková (II. OA) získala 3. miesto a Kristián Tomčo (VII. OB) obsadil 1. miesto, čím získal postup na celoslovenské finále tejto súťaže, ktoré sa uskutoční 18.5.2018.
 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
 
 
11.04.2018 : Triedny aktív

 
Riaditeľ školy a Združenie rodičov pri Gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach vás pozývajú 19.4.2018 (štvrtok) na triedne aktívy o 17.00 hod. v kmeňových triedach.
Triedny aktív triedy II.A sa uskutoční v náhradnom termíne 24.4.2018 o 16.30 hod.
 
Tešíme sa na stretnutie s vami.
11.04.2018 : Výsledky talentových skúšok - 5 ročné štúdium

 
 
Výsledky talentovej skúšky do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J 74 - bilingválne štúdium, na školský rok 2018/2019, konanej dňa 9.4.2018 sú zverejnené  na tejto linke.
 
10.04.2018 : Mini Innovation Camp

 
Slovensko v spolupráci s Monsanto Fund pripravila v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní súťaž Mini Innovation Camp.
Súťaž sa uskutočnila 5. apríla 2018 v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja. Súťaže sa zúčastnilo 29 študentov programov JA Aplikovaná ekonómia, JA Podnikanie v cestovnom ruchu I a II. 

SúťažMini Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných 4- členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou.

Vďaka tejto súťaži si študenti mohli precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali si tiež tímovú prácu. Zoznam víťazných tímov, fotogaléria.

 
Tejto súťaže sa zúčastnili Marcel Buday a Bohuš Hrnek (všetci III.AB). Marcel Buday získal 2. miesto.
Blahoželáme.
28.03.2018 : Girl's day

 
Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.
 

Jeho piaty ročník sa uskutoční 26. apríla 2018.

 

Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá, stredoškoláčky. Program, ktorý im pripravia, sa bude týkať informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy.

Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti.

 

Milé dievčatá,
všetky informácie ako i registráciu do jednolivých podnikov nájdete na stránke https://www.girlsday.sk/.
V podstránke partnerov nájdete spoločnosti zapojené do programu. V časti Registrácia je prehľadná mapa Slovenska so všetkými mestami, v ktorých programy prebiehajú. Cez túto časť sa dievčatá registrujú do nimi vybraných podnikov.
Ak sa niektorá zaregistrujete, dajte to, prosím, vedieť p.Šalagovičovej.

27.03.2018 : JA veľtrh podnikateľských talentov

 
JA Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Na veľtrhu prezentujú verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Stretávajú sa so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách.
Tohto roku sa uskutočnil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
 

JA firma Ala rasi pod vedením pani učiteľky Vodarčíkovej na tomto veľtrhu získali viacero umiestnení:

1. miesto v kategórii "SAP produkt pre 21. storočie",

1. miesto v kategórii "IBM prezentácia na pódiu",

1. miesto v kategórii "Najlepšia JA firma v hodnotení študentmi"

a stali sa finalistami "Company of the Year Competiton" čím získali postup do TOP Finále JA Firiem (17. mája 2018, Bratislava). JA Firma, ktorá sa umiestni na prvom mieste v TOP Finále získa vstupenku na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition, ktorá sa uskutoční v 16. - 19. júla 2018 v Belehrade, Srbsko.

 

 výsledky všetkých súťažných kategórií, fotogaléria, napísali o nich

 

Srdečne blahoželáme :)

19.03.2018 : Dar z GT12

 
„Myšlienka obdarovať malých pacientov nám zišla na um ešte pred vianočnými sviatkami. Rozmýšľali sme, ako pomôcť tým, ktorí žiaľ nemajú také šťastie ako my. Zorganizovali sme dobročinnú burzu na našej škole. Bolo nás asi sto organizátorov. Spoločne s našimi študentmi, verejnosťou, aj so študentmi z iných škôl sa nám podarilo vyzbierať 1500 eur. Celú túto čiastku sme venovali Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach konkrétne Oddeleniu detskej onkológie a hematológie, tým, že sme deťom nakúpili tablety, deky a rôzne plyšové hračky.“
 
Kristián Tomčo zo študentskej firmy Ala rasi.
 
Dnešný svet je v kríze, lebo človek je pre človeka ziskom, ale naši študenti ukázali tú správnu cestu, že človek má byť pre človeka DAROM. V previanočný čas celá naša  GT12 nezabudla byť "ľudská s veľkým srdcom". Nezabudnime na túto ľudskosť a veľké srdce aj mimo vianočných dní.

 

Napísali o nás:

27.10.2017 : Napísali o nás

Na našej škole aktívne pracuje Literárny klub, členovia ktorého mapujú, spisujú, prezentujú a publikujú dianie na našej škole. Tu je pár dôkazov o ich majstrovskom zvládaní klávesnice a slova :).

Ďakujeme.

 

Alžbeta Bujdošová (IV.AB), Júlia Jakubeková (II. AB), Vianočná nálada Gymnázia Trebišovská 12

Petra Marčoková (II.AB), Študenti z Trebišovskej darovali krv

Barbora Miľovčíková (VI.OA), Imatrikulácia na GT12

Diana Kováčová (VI.OA), Odhalenie

Alžbeta Bujdošová (IV.AB), GT12 sa predstavuje

Michal Jarčuška (VI.OA), Halloween na Trebišovskej 12

21.09.2017 : Školy, ktoré menia svet

Naša škola - Gymnázium Trebišovská 12 -  sa stala súčasťou projektu „Školy, ktoré menia svet". 

 

Stávame sa súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapájajú ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a zážitkovo ich vzdelávajú v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia. 

 

Počas realizácie projektu sa na škole uskutočnia rôzne interkurikulárne, ale aj extrakurikulárne  aktivity v spolupráci so žiakmi našej školy, ale aj  s rodičmi a verejnosťou. Cieľom týchto aktivít  bude motivovať mládež k angažovanosti o aktívny občiansky prístup.

 
Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníkupectiev Artforum.
 
07.09.2017 : Projekt Natálka

Projekt proti extrémizmu - Natálka, divadelnú mininscenáciu odohrali 6.9.2017 herci zo Slovenského národného divadla Judit Bardos, Marek Koleno a Igor Schlosser na GT12 .
Projekt realizuje SND v spolupráci s OZ Living Memory, ktorú zastupoval pán M. Slávik.
 
Som veľmi rada, že sa mi v spolupráci s vedením GT12 opäť podarilo pripraviť zaujímavú akciu pre študentov našej školy.
Keďže cieľom projektu Natálka je nielen si predstavenie pozrieť ale aj zamyslieť sa nad podstatou a najmä otvorene diskutovať. Preto po predstavení nasledovala diskusia so študentmi,, ktorí mali možnosť debatovať s tvorcami - dramaturgičkou M. Kičiňovou, hercami, ako aj s historikom M. Slávikom z OZ Living Memory.
Ďakujem študentom, ktorí sa zúčastnili predstavenia a následnej besedy za aktívnu účasť a veľmi prínosné názory a postrehy do diskusie, za čo boli tvorcami projektu mimoriadne ocenení ako rozhľadení, inteligentní a vzdelaní mladí ľudia.
Opäť sa mi raz potvrdilo, že naši študenti robia dobré meno našej škole a byť učiteľom na GT12 sa oplatí

Mgr. Martina Szilágyiová

fotogaléria

07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
  • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
  • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
  • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
  • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
  • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15