Aktuality
:: Aktuality ::

10.11.2019 : Reprezentačný ples

 

Vážení rodičia, absolventi a kolegovia,

na známosť vám chceme dať,

že gymnázium Kováčska 30/ Trebišovská 12,

45 rokov bude mať.

 

Máš na ňu príjemné spomienky?

Či si len chceš vykúpiť staré školské hriechy?

Práve teraz máš na to skvelú príležitosť,

Vy všetci máte túto jedinečnú možnosť.

 

Kto pomôcť nejakým spôsobom môže,

to nám všetkým len pomôže.

Či do tomboly darom prispieť chceš,

alebo príspevok sponzorský daruješ.

  

Priateľstvá naše spomienkami spečatíme
a spoločne sa na plese zabavíme. 
My všetci z toho obrovskú radosť mať budeme,
z celého srdca vám vopred všetkým ĎAKUJEME!

 

Lístky je možné zakúpiť každý pracovný deň od 8.00 - 15.00 hod. u p. riaditeľky školy, prípadne na základe rezervácie a dohody na telefonickom čísle: 0910 897 952.
 
Finančné sponzorské príspevky je možné zaslať na číslo účtu: IBAN: SK60 7500 0000 0040 0417 8269, variabilný symbol: 18012020, v prípade akejkoľvek inej formy sponzoringu nás kontaktujte mailom skola@gt12.sk alebo na tel. čísle: 0910 897 952. Ďakujeme :).
10.11.2019 : Akcie na týždeň

Plánované akcie na týždeň od 11.11.2019 do 15.11.2019

V tomto týždni prebieha zahraničná exkurzia Londýn - Amsterdam.

 

Pondelok 11.11.2019
 • žiačky našej školy sa zúčastnia celodennej dobrovoľníckej verejnej zbierky organizovanej každoročne pri príležitosti Dňa vojnových veteránov 
 • na škole prebieha informatická súťaž iBobor pre prihlásených žiakov z tercie a kvarty

 

Štvrtok 14.11.2019

 • výber žiakov z tercie a kvarty navštívi NR SR v Bratislave, kde sa zúčastnia aktivít pripravených pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a 30.výročia Nežnej revolúcie
 • žiačky našej školy sa zúčastnia slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže November 89 a MY v Primaciálnom paláci v Bratislave

 

Piatok 15.11.2019

 • výber žiakov z tercie a kvarty navštívi NR SR v Bratislave, kde sa zúčastnia aktivít pripravených pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a 30.výročia Nežnej revolúcie
 • žiačky našej školy sa zúčastnia slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže November 89 a MY v Primaciálnom paláci v Bratislave
 • v kine Veritas na Dominikánskom námestí sa zúčastníme premietania filmu spojeného s besedou z cyklu Svet okolo nás tentokrát na tému Irán
  Zraz:
  - žiaci veľkého gymnázia  majú zraz na Dominikánskom  námestí o 8:15 
  - žiaci malého gymnázia  prídu na 1.vyučovaciu hodinu (triednická hodina) do školy, následne sa presunú do kina s pedagogickým dozorom
  V tento deň sú všetci odhlásení z obeda.

 

10.11.2019 : November 89 a my

V dňoch 14.- 15.11. 2019  sa žiačky  našej školy zúčastnia slávnostného  vyhlásenia výsledkov súťaže November 89 a MY v Primaciálnom paláci v Bratislave.
 
Súťaž organizuje o.z. Klub 89 pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Nezisková organizácia združuje ľudí, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a ktorých cieľom je na základe objektívnych udalostí a historických faktov prezentovať ideály a hodnoty Nežnej revolúcie. Aktivity združenia chcú orientovať predovšetkým na mladú generáciu. Členovia Klubu jej chcú na základe autentických výpovedí účastníkov udalostí sprostredkovávať svedectvá o vývoji nielen v Českej a Slovenskej republike, ale priblížiť postupný proces transformácie v krajinách strednej a východnej Európy na demokraciu dnešného typu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude spojené s recepciou, výstavou prác a diskusiou s aktérmi Novembra 89.
 
Držte nám palce
 
Účastníčky:   Bieleschová Daniela, Buchalová Amália, Gerendová Karin, Gurská Miriam, Hájková Karin,Holoubeková Emma, Kazíková Simona, Kohuthová Lucia, Müllerová Alexandra, Reicherová Anetta, Šipošová Monika
ped. dozor: Szilágyiová M. 
 
Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili súťaže November 89 a MY a vytvorili krásne práce k tejto téme  (okrem vyššie spomenutých
aj žiaci IV. OA . M. Šoltés, Horňáková M., Bučková K., Dorčáková I. a  II. A – Čulková E.).

 

za PK DEJ-OBN

M. Szilágyiová

10.11.2019 : Deň vojnových veteránov

11. 11. 2019 sa výber žiačok našej školy zúčastní celodennej dobrovoľníckej verejnej zbierky organizovanej každoročne pri príležitosti Dňa vojnových veteránov. Zbierku zastrešuje nezisková  organizácia Post Bellum, ktorá dlhodobo vyhľadáva a nahráva spomienky kľúčových momentov 20. storočia. Práca dobrovoľníkov študentov bude spočívať v tom, že budú rozdávať vlčie maky a letáčiky a do mobilných pokladničiek vyberať od ľudí v uliciach Košíc dobrovoľné príspevky.  Výťažok  zo zbierky bude použitý na zdokumentovanie ďalších príbehov vojnových veteránov, povstalcov a odbojárov, ale aj na zrealizovanie zážitkových workshopov  pre deti, aby sa o ich príbehoch dozvedeli.
 
Dobrovoľníčky:
 • Buchalová Amália , Daniláková Katarína, Gerendová Karin, Ištoková Sofia, Kohuthová Lucia, Marenčíková Jana, Rácz Alexandra, Reicherová Anetta, Šipošová Monika

 

Ďakujeme

 

za PK DEJ-OBN

M. Szilágyiová, V. Vámosová

10.11.2019 : Deň otvorených dverí

 
 
Deň otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční dňa 13. novembra 2019 na fakultách UMB v čase od 9.00 do 14.00 hod.
Program  Dňa otvorených dverí na jednotlivých fakultách nájdete na www.umb.sk.
 
Na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení sa v sobotu 16. novembra dopoludnia uskutoční tradičný Deň otvorených dverí, na ktorom sa záujemcovia dozvedia podrobnosti o možnostiach štúdia v jednotlivých odboroch DF VŠMU a prostredníctvom otvorených hodín nahliadnu do toho, ako štúdium u nás vyzerá.
 
Srdečne pozývame Vašich študentov a prípadných záujemcov o štúdium Archeológie na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 22. 11. 2019 od 11:00 na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 
Oznamujeme uchádzačom o vysokoškolské štúdium, že rektorát dňa 19. 11. 2019 pripravuje na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši deň otvorených dverí s týmto programom:
 • zahájenie v aule AOS o 9.30 hod.,
 • oboznámenie s podmienkami prijatia na štúdium,
 • ukážka vojenského výcviku a zbraní,
 • predstavenie študijných programov a zbraní,
 • ukážka priestorov Akadémie,
 • ukončenie o 13.00 hod.   
 
10.11.2019 : kurz herectva

Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa ZADARMO do vzdelávacieho projektu Cesta za herectvom prostredníctvom Mgr.art. Alexandri Michlíkovej, DiS.art, ktorá je autorkou tohoto projektu.

Cieľom jednotlivých kurzov je:
1) Rozšíriť povedomie laickej verejnosti o práci herca. 
2) Príprava študentov na talentové skúšky (VŠMU a AKU).
3) Poradenstvo pre ochotnícke súbory, pedagógov ZUŠ v odbore LDO a pedagógov SŠ, ktorí vedú dramatický krúžok.

Ponuka: 


Online poradenstvo ZADARMO:
Vlog na youtube, kde každý týždeň rozoberám jednu tému z oblasti herectva.
Časť videí je zameraná priamo na otázky ohľadom umeleckej školy - priebeh talentoviek, predpoklady na prijatie, oboznámenie sa s predmetmi, reálne uplatnenie sa absolventov...

Online minikurz ZADARMO:
Obsahuje 8 krátkych videí, čo by mal herec vedieť predtým, ako sa postaví na javisko. 

Ponuka platených kurzov a konzultácií:
Pre žiakov, ktorí sa chcú dôkladne pripraviť na talentové skúšky.

Viac info o poradenstve zadarmo NÁJDETE TU.
email: info@cestazaherectvom.sk
web: www.cestazaherectvom.sk

10.11.2019 : NR SR

V dňoch 14.-15.11.2019 navštívi výber žiakov z tercie a kvarty NR SR v Bratislave, kde sa zúčastnia aktivít pripravených pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a 30.výročia Nežnej revolúcie.

 

Zraz účastníkov je  14.11.2019 o 7.30 hod. na železničnej stanici.
 
Predpokladaný príchod je 15.11.2019 cca o 22.00 hod.
 
Pedagogický dozor: Mgr.D. Miňová, Mgr.V. Vámosová, Mgr.V. Zeher
07.11.2019 : Rubikova kocka

 

 

 

 

 

Milí žiaci,

v stredu 18.12.2019 sa na našej škole uskutočnil už 7. ročník  Vianočného šachového turnaja a súťaže v skladaní Rubikovej kocky.

 

Prihlásiť sa môžete v 3. pavilóne do 6.12.2019 v kabinete Mat.

 

Šachový turnaj prebehne v spolupráci so šachovým trénerom, ktorý prinesie aj šahy.

Rubikovú kocku si na súťaž zabezpečí každý súťažiaci.

 

Šachový turnaj bude od 8:00 hod do cca 14:00 hod. v učebni Mat. 

 

Tešíme sa na Vás :)

         Eva Findoráková a vyučujúci Mat

 

06.11.2019 : LaBáK.net

Radi by sme vám predstavili prírodovednú súťaž Seminár LaBáK.net určenú pre študentov, ktorí sa zaujímajú najmä o prírodné vedy a techniku. Súťažiaci sa naučia pozerať na svet pohľadom matematiky, fyziky, chémie, geografie, biológie a ich vzájomným prepojením.
Súťaž prebieha počas 4 kôl, ktoré prebiehajú priebežne počas celého roka. Študenti riešia úlohy vo svojom voľnom čase ako jednotlivci.
Úlohy sú spracované netradičnou formou, často vyžadujú vedecký prístup, prepájanie vedomostí z rôznych predmetov a experimentovanie.
Zadania úloh sú dostupné na stránke súťaže.
Odovzdanie vypracovaných úloh prebieha online na stránke projektu https://LaBaK.net.
 
Súťažné kategórie
A | pre žiakov 3.-4. ročníka stredných škôl – jednotlivci
B | pre žiakov 1.-2. ročníka stredných škôl – jednotlivci
C | pre žiakov 8.-9. ročníka základných škôl – jednotlivci
D | pre žiakov 5.-7. ročníka základných škôl – jednotlivci
 
Ak vás súťaž zaujala, budeme veľmi radi ak sa zapojíte a prihlásite sa u vyučujúceho učiteľa daného predmetu. 
 

Uzávierka prvého kola je 25.11.2019 23:59.

06.11.2019 : Fotosúťaž

Milí študenti,
máte možnosť sa zapojiť do fotosúťaže.
 
Podmienky:

• Fotosúťaž je určená pre všetkých žiakov a študentov základných a stredných škôl
• Do súťaže sa záujemcovia prihlasujú prostredníctvom zaslania akejkoľvek zhotovenej fotografie, ktorá podľa nich najviac vystihuje tému „Rodina a vzťahy v 21. storočí“
• Fotografia musí byť zhotovená priamo žiakom a študentom a musí rešpektovať všetky právne normy platné v SR (najmä v oblasti dodržiavania ľudských práv a ochrany osobných údajov)
• Fotografie je potrebné zasielať e-mailom na adresu ksp.sutaz@gmail.com najneskôr do 24.11.2019
• Spolu s fotografiou prosím zaslať i údaje umožňujúce identifikáciu súťažiaceho - meno, priezvisko, ročník a školu, ktorú navštevuje.

Hlasovanie na FB: hlasovanie bude prebiehať na FB stránke Katedry sociálnej práce FF UPJŠ - fotografia s najväčším počtom „lajkov“ vyhrá tablet

Hlasovanie odbornej verejnosti: prebehne na vedeckej konferencii Košické dni sociálnej práce, ktorá sa uskutoční 29.11.2019, kde zároveň bude výstava týchto fotografií. Pre víťaznú fotografiu je pripravený ďalší tablet.
 
 
 
05.11.2019 : Exkurzia Londýn – Amsterdam

 
V týždni od 10.11.2019 do 16.11.2019 sa naši študenti zúčastnia zahraničnej exkurzie
Londýn – Amsterdam
. Exkurzie sa zúčastní výber žiakov z tried I.AB, II.A, II.BB, IV.OA, IV.OB, VIII.OA.
Všetci žiaci budú v tento týždeň odhlásení z obedov.
Zraz žiakov je v nedeľu 10.11.2019 o 21:30 na parkovisku pred supermarketom Kaufland – Popradská 92, Košice.
Predpokladaný návrat je v sobotu 16.11.2019 vo večerných hodinách.
 

Viac informácií p. Bednáriková, p. Šimoňáková (organizátorka) a p. Šullová.

 

 

 

04.11.2019 : Deň otvorených dverí UMB

 
 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici Vás pozýva na návštevu fakulty počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 13. novembra 2019.

 

Bližšie informácie nájdete na web stránke našej fakulty.

 

 

 

21.10.2019 : ECDL

ECDL (European Computer Driving Licence)

 

ECDL  je systém na certifikáciu znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača.

 

 • Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT
 • Overovanie digitálnych zručností - digitálnej spôsobilosti prostredníctvom systému ECDL sa používa vo vyše 100 krajinách sveta
 • Systém ECDL je už 20 rokov lídrom certifikácie digitálnych zručností v Európe a významným spolutvorcom európskych štandardov v oblasti digitálnych kompetencií

 

 

Ponúkame Vám možnosť absolvovať 4 moduly:

 • Základy práce s počítačom
 • Spracovanie textu
 • Tabuľkový kalkulátor
 • Prezentácia

 

Záujemcovia, ktorí si chcete certifikovať svoje zručnosti, hláste sa u p. Knapíkovej.

15.10.2019 : iBobor

 
Máte radi logické úlohy a vyznáte sa aj v moderných IKT technológiách?
Prihláste sa a zmerajte si svoje sily v v celoslovenskej informatickej súťaži  iBobor.
 
Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke. 
 
 
 
Termíny súťaže:
 • pondelok 11. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (tercia, kvarta),
 • utorok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Seniori (3., 4. a 5. ročník SŠ, septima, oktáva), 
 • streda 13. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (príma, sekunda),
 • štvrtok 14. novembra od 9:30 do 13:30 Juniori (1. a 2. ročník SŠ, kvinta, sexta),

 

Záujemcovia hláste sa u p. Knapíkovej do 8. 11. 2019.

11.10.2019 : Matik

 
Matik je tu pre žiakov sekundy až kvarty a prvý ročník bilingválneho štúdia. Ide o matematickú súťaž, v ktorej majú na začiatku každého polroka všetci riešitelia nula bodov. Táto súťaž má počas polroka dve série zaujímavých úloh.
 
Všetko potrebné, zadania aj termíny odoslania oboch sérií, nájdeš v prvom čísle časopisu. Podrobnejšie pravidlá súťaže nájdeš na stránke.
 
Riešenia zadaní 1.série úloh zimného semestra treba poslať najneskôr do 21.októbra 2019.
 
Riešenia zadaní 2.série úloh zimného semestra treba poslať najneskôr do 25.novembra 2019.
 
 
11.10.2019 : Strom

 

Korešpondenčný matematický seminár STROM je určený pre žiakov prvého až štvrtého ročníka a príslušných tried osemročných a bilingválnych gymnázií. Zapojiť sa môžu aj žiaci nižších ročníkov; v súťaži majú rovnaké podmienky a výhody ako prváci. 

Zadania úloh nájdete na stránke a podrobnejšie pravidlá súťaže nájdeš tu.

 

 

                                                            Termín 1. série: 28. október 2019
                                                            Termín 2. série: 2. december 2019

 

08.10.2019 : Aj Ty v IT

Aj Ty v IT ponúka:

 

Naprogramuj si chatbota - 16.10.2019 o 15:00 hod.

 

Na druhom tohtoročnom Aj Ty v IT Coding clube v Košiciach budeme pokračovať v sérii stretnutí na tému umelá inteligencia a zameriame sa na nákupných chatbotov. Že len matne tušíš, čo to je? Žiadne obavy!  Na októbrovom kurze ti vysvetlíme nielen ako nákupné chatboty pracujú, ale jedného vlastného si dokonca pre potenciálnych zákazníkov e-shopu navrhneš, naprogramuješ aj otestuješ. How cool is that!

 

Pre koho?
Pre stredoškoláčky/osemročáčky – vo veku 15-19 rokov, ktoré láka svet nových technológií.


Kedy?
16. 10.2019,  15:00 – 17:00 hod.


Kde?
Info USA Košice, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice

 

... registrácia tu ...

 

 

 

IT faCOOLty

 

ak Ťa zaujíma, ako vyzerá informatika na výške, akí profáci tam učia, aká je tam atmosféra a či majú v bufete dobrú kávu? Poď to s nami spoznávať .

Projekt Spoznaj IT faCOOLty ti ponúka možnosť stráviť jeden deň na pôde IT fakulty v sprievode jej študenta či študentky. Mentor/ka sa s tebou podelí o svoju priamu skúsenosť, ponúkne informácie z prvej ruky, prevedie ťa školou, prednáškami a odpovie na všetky zvedavé otázky.

Tak ako, ideš do toho?

Stačí sa zaregistrovať, a my ťa spojíme s tvojím mentorom. Následne sa dohodnete, kedy môžeš spoznať IT faCOOLtu. A ten deň je už len tvoj.  Najvhodnejší čas na absolvovanie Spoznaj IT faCOOLty je v mesiacoch október až december a následne február až máj, keď prebieha výuka v rámci akademického roka.

 

... registrácia tu ...

 

 

Základy programovania pre dospelé

 

Kedy: od 21. októbra 2019 do 21. novembra v čase od 17.00 do 20.00 hod., celkovo 8 lekcií (presný harmonogram dostanú účastníčky emailom)

 

Kde: Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Nemcovej 5, 042 00 Košice

 

Kapacita: 12 účastničiek

 

Cena: 249 eur

 

Čo kurz zahŕňa?

 • 8 lekcií v trvaní 3 hodiny počas 8 týždňov
 • programovanie v jazyku Python

Obsah kurzu:

 • Algoritmy, programovanie, programovacie jazyky, programátorské myslenie
 • Zoznámenie s Pythonom – príkazy, dátové typy, premenné, interaktívny režim, programátorské chyby, .py súbory
 • Vstup, výstup, reťazce, matematické operácie, moduly v Pythone
 • Booleovské výrazy a podmienky
 • Vlastné funkcie, dekompozícia problémov
 • Cykly (while a for)
 • Zoznamy
 • Práca so súbormi

 

... registrácia tu ...

 

 

Women Data Academy II KOŠICE

 

- v priebehu dvoch mesiacov pripraví na pozíciu Dátovej analytičky.

Objavte v sebe schopnosti, o ktorých ste ani nevedeli, že ich máte a začnite na nich zarábať vo vzrušujúcom svete IT. Data Analytičku chce totiž každý! Firmy na túto pozíciu obsadzujú čoraz viac ľudí.

 

Women Data Academy je určená pre ženy, ktoré majú pozitívny vzťah k matematike, technológiám a ktoré majú záujem o profesiu v oblasti dátovej analytiky. Dátová analytika má široké využitie a cieľom kurzu je uviesť účastníčky do tejto problematiky. Absolventka kurzu získa široký prehľad aj s hĺbkovým prieniekom do rôznych oblastí súčasnej dátovej analytiky a jej nástrojov. Súčasťou kurzu je vlastná certifikácia.

 

Kedy: WDA bude prebiehať od 28. októbra 2019 do 19. decembra 2019 v čase od 17.00 do 20.00 hod. každý pondelok a štvrtok v priestoroch Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE, Vysokoškolská 4, Košice

 

Čo kurz zahŕňa?

 • 16 lekcií v trvaní 3 hodiny počas 8 týždňov (lekcie 2x týždenne), celkovo 48 hodín.
 • Súčasťou kurzu je certifikácia v spolupráci s firmou KNOYD.

Online podpora je zabezpečná cez Slack, kde vám naši lektori pomôžu a poradia pri všetkých otázkach či domácich úlohách.

 

Čo bude účastníčka na konci kurzu vedieť:

 • prehľad o jednotlivých krokoch procesu analýzy dát,
 • základná analýza dát v prostredí MS Excel,
 • základy programovacieho jazyka Python,
 • predspracovanie dát v jazyku Python,
 • riešenie klasifikačných a regresných úloh
 • analýza dát pomocou zhlukovania a detekcie anomálií
 • vytváranie kontingenčných tabuliek a asociačných pravidiel

Poplatok za vašu vstupenku do sveta dát je vo výške 349,- euro.

 

... registrácia tu ...


 

07.10.2019 : World Mental Health Day

Drahí učitelia, milí spolužiaci,
desiaty október bol Svetovou federáciou duševného zdravia vyhlásený (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia. Tento rok sa nesie v znamení: " 40 sekúnd akcie".
Na celom svete si každých 40 sekúnd niekto zoberie život a každé 3 sekundy sa nad tým niekto zamyslí. Počet samovrážd vlani oproti predchádzajúcemu roku stúpol. Dlhodobo si častejšie dobrovoľný odchod zo sveta volia dospelé osoby, avšak pomaly stúpa aj počet mladistvých .
Samovražda je úmyselné zakončenie vlastného života samovoľným aktom, ktorý privodí smrť. Je preto dôležité, aby sa pozornosť ľudí zastavila aj pri tomto zdravotnom probléme.

Ak chcete aj vy podporiť tento deň a šíriť toto povedomie, tak dňa 10.10.2019 vo štvrtok, príďte symbolicky v zelenom. Every life matters.

 

Ďakujem. Naty Beerová

04.10.2019 : Projekt PEER pyramída III

 
Naša škola získala v školskom roku 2019/2020 grant v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na školský "projekt PEER pyramída III".
V rámci neho budú vyškolení ďalší noví členovia Rovesníckeho klubu Gt12 z triedy II. BB pre prevenčnú prácu na našej škole, prebehne 5 päťhodinových dopoludňajších stretnutí rovesníkov s vybranou skupinou žiakov z jednotlivých ročníkov v Súkromnom CVČ Filia a zorganizujú sa 4 odborné workshopy s externými lektormi zameraných na medicínsku, sociálno-psychologickú
a trestno-právnu oblasť prevencie drogových závislostí.
                                                    
 
RNDr. V. Klobušníková, koordinátor prevencie a výchovný poradca Gt12
 
 
08.09.2019 : DofE

 

 

 

                      DofE aj na GT 12  :)

 

 

   Ocenenou bola aj Radka Morochovičová z VIII. OA.

                                                                         

                                                                                                          Gratulujeme. 

 

 

 

07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15