Debatný klub

Konstantinos Stephanopoulos, bývalý grécky prezident
"Naša spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí sú v pozícii vytvoriť inteligentné argumenty a jasne štrukturované ich predniesť  ostatným. Potrebujeme ľudí, ktorí sa v myšlienkach vyberajú novými cestami, a pritom sa neboja konfrontácie konfrontácie s oponentom."
 
Horst Köhler, bývalý nemecký prezident
"Myslím, že debatovanie na strednej a vysokej škole je najcennejšia príprava pre politiku, právo, obchod, alebo pre službu v komunite. [...] Výmena názorov v debate, testovanie ideí, je zásadné pre demokraciu. Želám si, aby sme mali oveľa viac debatovania v našich vzdelávacích inštitúciách ako máme teraz." 


Akademická debata je súťažná a zároveň vzdelávacia aktivita určená pre študentov základných, stredných i vysokých škôl. Debata je v mnohých ohľadoch unikátna forma diskusie. Najväčší rozdiel, ktorý odlišuje debatu od bežných diskusií, sú jej jasne dané pravidlá. Tie napríklad určujú, ktorý rečník dostane koľko priestoru, kedy môže rozprávať či aké úlohy musí pri svojom vystúpení splniť.
 
Každá debata musí mať dve strany, ktoré stoja proti sebe. Na každej strane stojí väčšinou jeden tím, zložený z niekoľkých študentov. Debata je teda skupinovou aktivitou, ktorá kladie dôraz na spoluprácu medzi jej jednotlivými účastníkmi.
 
Pred debatou je určená takzvaná téza - kontroverzne naformulované tvrdenie, ktoré umožňuje každej strane zmysluplne argumentovať. Tézu dostanú tímy s istým časovým odstupom pred debatou. V debate potom musia zastávať pozíciu, ktorá im je vopred určená - študenti si ju teda nevyberajú sami podľa svojho presvedčenia. Sú tak postavení do pozície, kedy musia argumentovať v prospech istého postoja a vymyslieť najlepší spôsob, ako takýto postoj obhájiť. („Eutanázia by mala byť legalizovaná.“, „Aspoň päť poslaneckých mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky by malo byť vyhradených pre príslušníkov rómskej menšiny.“)
    
 
Výhody debaty
 
Akademická debata predovšetkým učí účastníkov kriticky myslieť. Kladie dôraz na obsahovú kvalitu rečí, a preto núti debatérov aj divákov zhodnotiť, ktoré argumenty sú najpresvedčivejšie a najdôležitejšie. Na výhru nestačí debatérovi zaujať prvoplánové a predvídateľné stanovisko k problému, keďže šikovný oponent dokáže takéto stanovisko ľahko vyvrátiť. Takéto hlbšie skúmanie situácie a pohľad na problematiku z rôznych pohľadov si prenesie debatér aj do svojho bežného života a naučí sa objektívnejšie hodnotiť cudzie názory, hľadať chyby vo vlastných postojoch a silnejšie si uvedomí subjektivitu vlastných názorov, čím sa stane tolerantnejším voči iným názorom.
 
Debata rozvíja komunikačné zručnosti študentov. Učí ich tímovej spolupráci, verejnému vystupovaniu a schopnosti efektívne viesť dialóg. Študenti sa tak učia aktívne počúvať a konfrontovať názory iných s tými svojimi. V skutočnom živote sú tak absolventi debatného programu nielen pripravení lepšie a presvedčivejšie predniesť vlastné myšlienky, ale aj aktívne počúvať druhú stranu a nachádzať kompromisné riešenia. Tieto schopnosti sú v dnešnej dobe veľkou devízou, ktorá študentom zlepšuje vyhliadky na dobré kariérne uplatnenie, bez ohľadu na vaše študijné či pracovné zameranie. Štúdie ukazujú, že ľudí s takýmito komunikačnými zručnosťami ich pracovné okolie zväčša označí za „lídrov“, čo napomáha k rýchlejšiemu kariérnemu rastu.
 
Rozmanitosť debatných téz rozširuje všeobecný prehľad debatnej komunity. Debata znamená aj dlhý čas strávený prípravou argumentov a stratégií, čo napomáha rozvoju výskumných zručností. Debatéri sa musia orientovať v množstve dostupných informácii a selektovať dôležité medzi nedôležitými. To ich lepšie pripraví na požiadavky ďalšieho štúdia a trhu práce. Postupné oboznamovanie sa s rôznymi aspektmi života a konfrontácia viacerých názorov na jednotlivé otázky vedú študentov k vytvoreniu vlastného názoru.
 
Súťaživý charakter debaty motivuje podávať čo najlepší výkon. Snaha dosiahnuť víťazstvo v debate buduje ambicióznosť a ochotu dlhodobo systematicky pracovať. To sa následne prejavuje už počas štúdia, kde debatéri v drvivej väčšine prípadov podávajú výborné výkony v škole. Ambicióznosť a pracovitosť debatérov oceňujú aj v zahraničí, keďže veľa debatérov pokračuje svoje štúdium na prestížnych vysokých školách, okrem iného aj Harvard alebo Cambridge.
 
Neposledne je debata zábava. V škole sa začleníte do debatného krúžku, kde si vytvoríte nový okruh priateľov a spolu s ktorými sa budete zúčastňovať na turnajoch po celom Slovensku, prípadne aj v iných častiach sveta. Na debatných turnajoch spoznáte množstvo nových zaujímavých ľudí a postupne sa začleníte do čoraz väčšej debatnej komunity na Slovensku.
 
Chceš vidieť svet zadarmo, vedieť ponúkať ponuky, ktoré nikto neodmietne, vedieť sa na veci pozrieť z oboch strán a v neposlednom rade získať nových kamošov a zažiť veci, na ktoré nezabudneš?
Neváhaj.
 
Slávni debatéri
Kofi Annan, generálny tajomník OSN
Benazir Bhutto, pakistanská premiérka
Larry Summers, prezident Harvard University
Ted Turner, zakladateľ CNN a Nadácie OSN
Tom Brokaw, moderátor NBC
Oprah Winfrey, moderátorka a najbohatšia Američanka