Informácie o maturitných skúškach

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2023/2024 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.
 

Podľa platnej legislatívy sa žiak 4. ročníka gymnázia, 4 a 5. ročníka bilingválneho štúdia alebo 8. ročníka osemročného gymnázia písomne prihlási na maturitnú skúšku do

 30. septembra 2023

 

Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky. Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky môže uskutočniť do

 15. októbra 2023
 

Maturitnú skúšku na gymnáziu v školskom roku 2023/2024 tvoria 4 predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B2 Spoločného európskeho rámca (ANJ, NEJ, FRJ)  alebo C1 pre bilingválne štúdium,
 • voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných (BIO, FYZ, CHE, INF, MAT), spoločenskovedných (DEJ, GEO, NAS) alebo ostatných predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas štúdia gymnázia musí byť aspoň 6 hodín, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania (nie cudzí jazyk),
 • ďalší voliteľný predmet zo skupiny predmetov v učebnom pláne školy, ktorý žiak študoval (môže byť aj cudzí jazyk - úroveň B1 alebo B2, len ústna forma).

 

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších najviac dvoch predmetov, ktoré sú súčasťou učebného plánu, ktorý žiak študuje na gymnáziu. Pod vykonaním dobrovoľnej skúšky sa myslí aj absolvovanie len externej časti, alebo len internej časti.

 

Maturitná skúška môže pozostávať z externej časti (EČ) a internej časti (IČ), pričom interná časť môže mať písomnú formu (PFIČ) aj ústnu formu (ÚFIČ). 

 

Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) sa uskutoční v termíne od 12. marca 2024 do 14. marca 2024.
 
Termíny konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v riadnom skúšobnom období budú od 27. mája 2024 do 31. mája 2024. (Pre IV.AB a IV.BB od 24. júna 2024 do 25. júna 2024.)
 
Konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.
 

Všetci žiaci štvorročného i osemročného štúdia budú maturovať podľa nových cieľových požiadaviek platných od školského roka 2018/2019.
 
Od školského roku 2021/2022 si žiak nemôže uplatniť náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. (Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva, že došlo k zrušeniu vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov, t. j. zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka.)
 
Ústnu formu internej časti MS tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov. Každé maturitné zadanie tvoria tri samostatné úlohy, podľa možnosti a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. Každá úloha maturitného zadania má istú váhu vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ÚFIČ z daného predmetu je známka, ktorá vznikne ako vážený priemer známok jednotlivých úloh zadania. Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. Maturitné zadania sa nezverejňujú. Minimálny počet maturitných zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa môže použiť iba jedenkrát v danom dni. Uvedenie konkrétnych pomôcok, ktoré priamo súvisia s príslušným maturitným zadaním je jeho súčasťou. Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť MS najviac z troch predmetov.


Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:

1. Zmeny školského zákona účinné od 1. septembra 2015:

a) Umožnenie žiakom konať dobrovoľnú maturitnú skúšku nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7).

b) Spresnenie definície PFIČ MS – súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva NÚCEM (§ 76 odsek 5).

c) Zosúladenie ustanovenia o vyjadrení klasifikácie žiakov so skutočnosťou. Klasifikácia žiaka z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sa vyjadruje percentom úspešnosti s príslušným percentilom, čo v ustanovení absentovalo (§ 86 odsek 1).

d) Spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú maturitnú skúšku z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z daného predmetu (§ 88 odseky 1a 2).

e) Spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť maturitnej skúšky po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§ 89 odseky 5 a 6).

 

2. Zmeny vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

a) účinné od 1. septembra 2015:

Predĺženie času administrácie testov EČ MS:

 • zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút.
 • z matematiky zo 120 na 150 minút.

b) účinné od 1. septembra 2016:

Predĺženie času administrácie testov EČ MS: 

 • z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 120 na 150 minút.

Predĺženie času administrácie PFIČ MS: 

 • z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 60 na 90 minút.

c) účinné od 1. septembra 2018:

Zmena spôsobu vykonávania EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry:

 • EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu  a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom jazyku.

 

 3. Zmena školského zákona účinná od 1. marca 2014:

Zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov, t. j. zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka. Podľa prechodného ustanovenia k tejto úprave riaditeľ školy mohol prijať žiadosť o náhradu MS z cudzieho jazyka do 28. februára 2014 a žiak si mohol uplatniť jeho rozhodnutie v školskom roku 2014/2015. V školskom roku 2015/2016 si žiak nemôže uplatniť náhradu maturitnej skúšky.

 

4. Zmeny školského zákona účinné od 15. júna 2013:

a) Rozšírenie možnosti konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, okrem riadneho termínu MS nasledujúceho školského roka aj v septembri nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5).

b) Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7).

c) Ak je poslednou časťou MS EČ alebo PFIČ MS a koná sa v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške bude žiakovi vydané najneskôr do desiatich dní od jej konania (školský zákon, § 90, odsek 1).

 

5. Zmeny vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách účinné od 1. septembra 2013:

a) V predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 8, odsek 2). Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, Príloha III. časť, predmet slovenský jazyk a literatúra, úvodný odsek). Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2 alebo 1 : 1, pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom môže byť v pomere 2 : 3, ale len do 31. augusta 2015 (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, Príloha III. časť, predmet slovenský jazyk a literatúra, Hodnotenie, písmená c, d).

b) Žiak, ktorý vykonal maturitnú skúšku podľa predpisov účinných do 31. augusta 2013 a bola mu povolená opravná skúška alebo skúška v náhradnom termíne, vykoná maturitnú skúšku podľa týchto predpisov (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 17b).

 

 Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:

 • Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
 • MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
 • MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak akéhokoľvek gymnázia vykoná MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B4. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.
 • Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.
 • Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný predmet. Vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.
 • Od 1. septembra 2016 nadobudne účinnosť nové znenie § 6, odsek 9 a § 7, odsek 10 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého žiaci bilingválnych stredných škôl vykonajú EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 • Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS.
 • Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiaka so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.
 • Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka.
 • Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

 

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

 • ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
 • Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).
 • Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti, alebo formy, v ktorej bol neúspešný.
 • Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2016, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2016, alebo v marci 2017).
 • Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
 • Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS ale v IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.
   

Platná legislatíva:

 • zákon NR SR č.245/2008 (nový školský zákon)
 • vyhláška MŠ SR č.224/2022 o strednej škole
   

Dôležité webové stránky a dokumenty:

Usmernenie k prihlasovaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením na maturitnú skúšku
Informácie o maturite a cieľové požiadavky (Štátny pedagogický ústav)
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
 
Bližšie informácie podá vyučujúci, vedúci predmetovej komisie alebo koordinátor MS 2024 - zástupkyňa riaditeľky školy p. Hajduková.