Plán činností
:: Informácie >> Organizácia školského roku >> Plán činností ::

September:

 

Exkurzie:

PK SJL, ANJ, NEJ, FRJ: Medzinárodný deň jazykov na GT12

PK SJL: Vedecká knižnica, potulky mestom - I.AB, I.BB, I.A, V.OA, V.OB

PK SJL: Literárno-historická exkurzia Kežmarok - Strážky - I.AB, I.BB, I.A, V.OA, V.OB

PK SJL, ANJ: DofE - nábor nových dofákov - kvarta a veľké gymnázium

PK SJL, ANJ: DofE - ocenenie bronzových dofákov - výber žiakov

PK ANJ: registrácia školy do Juvenes Translatores (medzinárodná prekladateľská súťaž)

PK MAT: Zábavná matematika (v spolupráci s organizáciou STROM pri PF UPJŠ) - I.OA, II.OA

PK DEJ, OBN: DOD ÚS SR - výber žiakov

PK DEJ, OBN: Východoslovenské múzem v Košiciach - výber žiakov

PK GEG, BIO: Návšteva opálových baní - V.OB

 

2.9.2020 Slávnostné otvorenie šk.r. 2020/2021 – v jednotlivých triedach  
2.9.2020 Vyhlásenie súťaže Putovný pohár GT12 na 2020/2021
4.9.2020

EČ MS 2020 z ANJ C1

7.-.11.9.2020

COČaP

11.9.2020 Teambuilding pre bilingválne gymnázium
10.-.11.9.2020 Zábavná matematika
17.9.2020 Plenárne zasadnutie ZRŠ, triedne aktívy
17.-18.9.2020 Celoslovenské finále Jugend Devattiert international
23.9.2020 Zbierka "Biela pastelka"
28.9.2020

PR,Vnútorný poriadok školy, Plán práce školy  14.45 hod., zborovňa

27.9.-1.10.2020

ONLINE celosvetové finále JDI

30.9.2020

Odovzdanie prihlášok na MS 2020 – tr. prof. IV.A, V.AB, IV.AB, VIII.OA, VIII.OB.

 

Október:

 

Exkurzie:

ŽŠR, SČK: Študentská kvapka krvi - mobilný odber

PK SJL: Knižnica pre deti a mládež - I.OA

PK SJL: Záložky do knihy spája školy (česko-slovenský projekt) - I.OA, II.OA, III.OA, IV.OA

PK SJL: Školské kolo OSJ

PK ANJ: Shakespear's Memorial - školské kolo

PK ANJ: Ročníkové testovanie - II.AB, II.BB, III.AB, III.BB

PK FRJ: Exkurzia do francúzskej aliancie

PK ANJ, DEJ: Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi - bilingválne gymnázium

PK BIO: súťaž v aranžovaní kvetov

PK FYZ: návšteva v Kulturpark STEEL PARK VEDY - I.OA, II.OA, III.OA, IV.OA

PK CHE: exkurzia Solivar, Bukovec - VI.OA, II.A

PK INF: likvidačné valné zhromaždenie firiem zo šk. roku 2019/2020

 

6.-10.10.2020

Stretnutie trénerov JDI  

13.10. 2020

Imatrikulácia pre I.A, I.AB, I.BB

15.-31.10.2020

Odoslanie štatistiky k MS 2021 na NÚCEM Bratislava

16.10.2020

 Imatrikulácia pre I.OA  

29.-30.11.2020  Jesenné prázdniny

 

November:

 

Exkurzie:

PK SJL: Šumenie - literárna súťaž

PK SJL: beseda so spisovateľom -  veľké gymnázium

PK SJL: návšteva knižnice pre deti a mládež - I.OA, II.OA, III.OA, IV.OA

PK SJL: Debatiáda - jesenné kolo

PK ANJ: Online súťaž Juvenes Translatores

PK ANJ, NEJ, FRJ: Olympiáda - školské kolo

PK NEJ: pilotná skúška DSD2

PK FYZ: Technické múzem - PLANETÁRIUM- malé gymnázium

PK MAT, FYZ, CHE, BIO: DOD TU Košice a PF UPJŠ Košice - predmaturanti, maturanti

PK OBN: Po stopách SNP (Banská Bystrica a okolie) - výber žiakov

PK OBN: DOD v NR RS - výber žiakov

PK BIO: Prírodovedné múzeum - Príroda Karpát - IV.OA

PK BIO: Ekotopfilm

PK BIO: beseda z cyklu Dospievam

PK INF: prezentácia školy na Ostrovského

ŽŠR: najhalloweenskejšia trieda školy

 

1.-23.11.2020 predkonferencia k DSD2
7.11.2020   
Zasadnutie Rady školy 15.00 – zborovňaa
7.11.2020 Študentská kvapka krvi
11.11.2020 Zbierka pre vojnových veteránov (Červený mak)
14.11.2020 Volejbalový turnaj dievčat
13.11.2020 Svet okolo nás – Kino Úsmev 
17.11.2020 Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok
19.11.2020

14.00 – Klasifikačná porada

16.30 – Výbor ZRŠ,  17.00 – Triedne aktívy ZRŠ

24.11.2020 písomná časť Sprachdiplom DSD2
24.11.-20.12.2020 ústna časť Sprachdiplom DSD2
26.-27.11.2020

seminár Bratislava DSD2

27.11.2020

Noc výskumníkov - III.OA, I.A

 

December:

 

Exkurzie:

PK SJL: výstava Vianočných pozdravov

PK VP: Večerný koncert Štátnej filharmónie - I.OA

PK ANJ: návšteva Katedry BAS FF UPJŠ

PK NEJ: návšteva Rakúskej knižnice UPJŠ - maturanti a predmaturanti

PK NEJ: návšteva Rakúskej knižnice - VI.OA, V.OA, V.OB

PK FRJ: účasť v programe Francúzskej aliancie - Vianočná besiedka

PK FYZ: Zaostrené na Nobelové ceny - PF UPJŠ

PK GEG, MAT, BIO, DEJ: olympiáda - školské kolo

PK OBN: Olympiáda ľudských práv

PK GEG, BIO: beseda z cyklu Čas premien

PK INF: PRO EDUCO

PK INF: Vianočná burza

ŽŠR: najvianočnejšia trieda školy


2.12.2020 Svetový deň boja proti AIDS – súťaž SČK v Bratislave                         
3.12.2020 Zbierka „Úsmev ako dar“ pre detské domovy
4.12.2020 Mikulášske aktivity - ŠR
10.12.2020 Pytagoriáda
14.12.2020 Vianočný šachový turnaj, Rubikova kocka PK MAT
18.12.2020 Vianočný volejbalový turnaj dievčat – PK TSV
21.12.2020

Slávnostné ukončenie kalendárneho roka 2020,Vianočná akadémia

23.-31.12.2020 Vianočné prázdniny

 

Január:

 
Exkurzie:
PK SJL, ANJ, INF, BIO, CHE: Trebišovský viacboj
PK SJL: Divadlo na Peróne - F.Kafka - veľké gymnázium
PK SJL: Šaliansky Maťko - školské kolo - I.OA, II.OA
PK SJL: Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
PK VP: biblická olympiáda - školské kolo
PK ANJ: divadelné predstavenie v ANJ
PK SJL: Debatiáda - zimné kolo
PK BIO: DOD na UVL Košice
PK CHE, MAT, FYZ, BIO: DOD na UPJŠ a TU Košice
PK MAT: olympiáda kat.B
 
1.1.2021 Štátny sviatok
2.-7.1.2021  
Vianočné prázdniny
11.1.2021 začiatok DSD2 Gold-Kurs
19.1.2021 Zasadnutie Rady školy – 15.00 - zborovňa
21.1.2021 Polročná klasifikačná porada – 14.00
28.1.2021

Deň otvorených dverí GT12

29.1.2021 Ukončenie 1.polroka 2020/2021, Vyhodnotenie 1.polroku 2020/2021 pre žiakov

 

Február:

 

Exkurzie:

PK SJL: Villa Zerna - literárna súťaž

PK SJL: Štúrovo pero - novinárska súťaž

PK ANJ: vedomostný kvíz

PK ANJ: propagovanie GT12 na ZŠ

ŽŠR a SČK: Valentínska kvapka krvi

PK CHE, MAT, FYZ, BIO: DOD na UPJŠ a TU Košice

PK FYZ: DOD SAV

PK MAT: olympiáda - kategória Z6, Z7, Z8

PK BIO: Prírodovedné múzeum - Príroda Karpát - II.OA

SOČ - školské kolo

 

1.2.2021 Polročné prázdniny
6.2.2021

hodnotiaca porada za 1. polrok 2020/2021

8.-9.2.2021

prezenčný seminár Bratislava

9.-13.2.2021

LVVK – Ždiar pre I.A, II.AB, II.BB, V.OA, V.OB, III.OA

13.2.2021

Porada tr. prof a administrátorov MS 2021

14.2.2021

Valentínska kvapka krvi

16.2.2021

Mardi Gras - fašiangový utorok (karneval s pohostením)

22.-26.2.2021 Jarné prázdniny              
od 22.2.2021 začiatok termínu ústnych skúšok DSD1 (do 2.4.2021)
24.-.26.2.2021 Pokyny k administrácii MS 2021, porada administrátorov a tr. učiteľov
27.2.2021 Zasadnutie Rady školy 15.00 – zborovňa

 

Marec:

 

Exkurzie:

PK SJL: Marec mesiac knihy - súťaž

PK SJL: Debatiáda - jarné kolo

PK NBV: Bilblická olympiáda - okresné a krajské kolo

PK ANJ: exkurzia do Múzea SNP v ANJ

PK ANJ: Memorial day 2

PK NEJ: JDI -školské kolo debaty v NEJ

PK NEJ: školenie porotcov pre JDI

PK FRJ: Dni francúzskej kltúry

PK DEJ: Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove - návšteva

PK MAT: Klokan

PK CHE: exkurzia Solivar, Bukovec - III.AB, III.BB

PK FYZ: návšteva Laboratória excelentnosti TU Košice - veľké gymnázium

PK GEG, BIO: dentálna hygiena - prednáška

 

4.3. - 8.3.2019

Pokyny k administrácii MS 2019,

Porada administrátorov a triednych prof. na   MS 2019
12.3.2019

EČ a PFIČ MS 2019  zo SJL,

(9.00 – 11.00  – Výchovný koncert,  Hanball hala,KE,2E/2KP, 400 žiakov)
13.3.2019

EČ a  P FIČ MS 2019  z ANJ  

(8.30 - 10.30 –Výchovný koncert  , 400 žiakov  , 2 eurá/2 KP , Aula Maxima TU KE )
14.3.2019 EČ  MS 2019 MAT 
15.3.2019 Odoslanie výsledkov EČ MS 2019 SJL, ANJ, NEJ a MAT pre NÚCEM  Bratislava
28.3.2019 Deň učiteľov , PR 13.00
29.3.2019 Divadelné predstavenie  v ŠD Košice , 10.30 hod., 453 žiakov/ 1108 eur, Ronja, dcéra lúpežníka, vstupné 2 eurá - 3 eurá

 

Apríl:

 

Exkurzie:

Dni francúzskej kultúry  -  PK NEJ, FR

Sprachdiplom DSD I    -   ústne skúšky

Po stopách obetí holocaustu  - Sereď – výber žiakov – PK DEJ

Technické múzeum  - I, II., V. roč. – PK FYZ

Exkurzia – ŠZÚ  radiológie -  III., IV.  VII. Roč.  PK FYZ

Deň učiteľov  -ŠR

Návšteva ZOO Košice -  Výber žiakov  – PK BIO
3.4.2019 Monitor 9 pre IV.OA  z MAT a SJL
8.4.2019

Talentové skúšky do 1.ročníka bilingválneho štúdia

9.4.-12.4.2019

Náhradný termín MS 2019

10.4. - 13.4.2018 Náhradný termín MS 2018
11.4.2019 Deň narcisov - zbierka 
11.4.2019

Klasifikačná porada – 14.00

16.30 – Výbor ZRŠ

17.00 – Triedne aktívy ZRŠ
18.4. – 23.4.2019 
Veľkonočné prázdniny

 

Máj:

 

Exkurzie:

 Seminár – Európske solárne dni, projekt  – VII., III.roč.  - Pk Fyz  

 Umelecko - historická exkurzia Paríž  pre výber žiakov – PK FRJ

 Exkurzi Steel Park pre  terciu – PK CHE

 Pamiatky UNESCO v SR, Medzilaborce – výber žiakov – PK UKL,OBN,DEJ

 Prehliadka Košíc- IV.OA, III.A, VII.OA – PK GEG

 Úsmev ako dar – zbierka

 Unicef – týždeň modrého gombíka – zbierka

 Exkurzia PK INF

 Exkurzia Starina – výber žiakov – PK GEG

 Exkurzia – Inštitút anglistiky a amerik.  FF UPJŠ, Košice – IV.AB – PK ANJ


2.5.2019 Valné zhromaždenie JA – PK INF
2.5. - 10.5.2019 Projekty – Európske solárne dni PK FYZ
13.5.2019
Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia- I.termín,
UCOČaP pre I. – II.,V.,VI.
16.5.2019 Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia-     II.termín, UCOČaP pre I. – IV.
15.5.2019 Klasifikačná porada pre IV.A, V.AB,BB, VIII.OA,OB
17.5.2019 Slávnostná rozlúčka maturantov so školou
23.5.2019 Zasadnutie Rady školy 16.00 hod.
20.5.–24.5.2019 
Príprava žiakov na ústnu formu internej časti maturitnej  skúšky 
27.5.– 31.5.2019 Ústna forma internej časti MS 2019, Športový deň –   olympiáda, KoŽaZ pre III.A, III.AB, VII.OA–PK TSV

 

Jún:

 

Exkurzie:

Umelecko - historická exkurzia Mníchov – PK NEJ

Exkurzia Východne Slovensko   III.OA,OB pre PK BIO

Návšteva KOSIT pre IV.OA  – PK BIO

Návšteva Botanickej záhrady – V.OA,OB – PK BIO

Umelecko – historická  exkurzia Viedeň, Bratislava, Budapešť( od 10.6-14.62019)


3.6.2019 Akcie ŠR ku Dňu detí
13.6.2019

Zasadnutie Rady školy 15.00 zborovňa

18.6.2019

Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia-II. termín

19.6.2019 14.00 – Klasifikačná porada pre IV.AB
20.6.–21.6.2019 Príprava žiakov na ústnu formu internej časti maturitnej  skúšky  zo SJL pre IV.AB
20.6.2019

Klasifikačná porada  

16.30 – Výbor ZRŠ

21.6.2019

ŠR – akadémia k ukončeniu školského roku

24.6. – 25.6.2019 Ústna forma MS SJL pre IV.AB, IV.BB
25.6. – 27.6.2018 
ÚFMS SJL pre IV.AB
24.6. – 27.6.2019 Školské výlety a exkurzie
24.6. - 27.6.2019 Preberanie učebníc, úprava tried a šatní, exkurzie s triedou
28.6.2019 Slávnostné ukončenie školského  roku 2018/2019

 

Júl:

1.7.2019  
Hodnotiaca porada za 2.polrok šk.r.2018/2019