Plán činností
:: Informácie >> Organizácia školského roku >> Plán činností ::

September:

 

Exkurzie:

Exkurzia Ved. knižnica I.A, V.OA, V.OB PK SJL,

Exkurzia Knižnica  na Humenskej ul. príma-kvarta,           

Exkurzia – Španielsko, Monaco, Francúzsko - výber žiakov – PK GEG, ANJ

 

3.9.2018 Slávnostné otvorenie šk.r. 2017/2018 – Magistrát mesta Košice 
3.9.2018 Vyhlásenie súťaže Putovný pohár GT12 na 2017/2018
12.-13.9.2018

MS 2018 - mimoriadny termín september 2018

13.9.2018 Valné zhromaždenie akcionárov  Junior  achievement
19.9.2018 COČaP pre prímu, sekundu, terciu, kvartu
21.9.2018 Zbierka "Biela pastelka"
24.-28.9.2018 Jazykovo-relaxačný pobyt Ždiar, I.OA, II.OA
27.9.2018

PR,Vnútorný poriadok školy, Plán práce školy  14.45 hod., zborovňa

27.9.2018

DOD ÚS SR –PK DEJ, OBN – výber žiakov

28.9.2018

Odovzdanie prihlášok na MS 2019 – tr. prof. IV.A,V.AB,BB   IV.AB,VIII.OA,OB.

 

Október:

 

Exkurzie:

Školské kolo OSJ

Exkurzia  I .roč. ,V.OA,OB   - Kežmarok  - PK SJL

Noc výskumníka – PK FYZ  pre I. a II. roč.

Návšteva geolog. expozície prírod. múzea –  IV.OA  – PK BIO

Študentská kvapka krvi -  mobilný odber

Aranžovanie súťaž – PK BIO 

Najhalloweenskejšia trieda školy


3.10.2018

COČaP pre V,VI , I roč, II, III ročník, Zábavná matematika pre I. OA, II.OA   

4.10. 2018

Plenárne zasadnutie ZRŠ 17.00, triedne aktívy ZRŠ 18.00

5.10.2018 Valné zhromaždenie Študentskej spoločnosti 
5.10.2018

Dejiny 1918, 1968, 1989 – PK DEJ – výber žiakov

9.10.2018

Imatrikulácia pre I.A, I.AB,BB   4.-5.roč. gymnázia, Dom umenia

15.-31.10.2018

Odoslanie štatistiky k MS 2019 na NÚCEM Bratislava

18.10.2018 Zasadnutie predsedov PK a vedenia školy -15.00 hod.
19.10.2018

 Imatrikulácia pre I.OA  8-roč. gymnázia – KS Jedlíkova 7

25.10.2018

Učenie v maskách, najhalloweenskejšia trieda školy

31.10.- 2.11.2018  Jesenné prázdniny

 

November:

 

Exkurzie:

  Shakespeares memoriál – PK ANJ

  Školské kolo OAJ, ONJ , FRJ

  Debatiáda jesenné kolo 

  Exkurzia  PK INF

  Hľadám prácu, ale až od zajtra…. Školský psychológ

  Deň otvorených dverí TU Košice, Prír. fakulta Košice – 3.roč.,IV.AB, IV,VIII,

                                                                         PK MAT, FYZ, CHE, BIO

 Prednáška Čas premien  - dospievanie pre  výber žiakov – PK BIO

 Exkurzia – Solivar – Pk Che – VI., II.ročník


31.10.- 2.11.2018 Jesenné prázdniny
5.11. – 11.11.2018 Exkurzia Rím – PK DEJ, ANJ – výber žiakov
8.11.2018  
Zasadnutie Rady školy 15.00 – zborovňaa
9.11.2018 Zbierka "Hodina deťom"
10.11.2018 Predmaturitný ples -  Hotel ROCA  - VIII.OA trieda
15.11.2018 Volejbalový turnaj dievčat
15.11.2018

Pilotná skúška Sprachdiplom, 4.-5. hod. v Uč. NEJ

16.11.2018 Svet okolo nás – Kino Úsmev – PK GEG – 2 eura+ KP
16.11.2018 Predmaturitný ples v Hoteli Centrum ,   IV.A trieda
17.11.2018 Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok
22.11.2018

14.00 – Klasifikačná porada

16.30 – Výbor ZRŠ    ,  17.00 – Triedne aktívy ZRŠ

22.11.2018 Ústna forma Sprachdiplom VIII.OB v zborovni
23.11.2018

Predmaturitný ples – Aula na Hlavnej  -     V.BB trieda

 28.11.2018  Sprachdiplom DSD II  – písomné  skúšky
30.11.2018

Predmaturitný ples v Hoteli Hilton ,   V.AB trieda

 

December:

 

Exkurzie:

Olympiáda NEJ, FRJ,ANJ,GEG, MAT,BIO,DEJ

Najvianočnejšia trieda školy – ŠR

Sprachdiplom DSD II  –  ústne  skúšky

Olympiáda ľudských práv -  PK OBN


3.12.2018 Svetový deň boja proti AIDS – súťaž SČK v Bratislave                         
4.12.2018 Zbierka „Úsmev ako dar“ pre detské domovy
6.12.2018 Mikulášske aktivity - ŠR
6.12.2018 Ústna časť Sprachdiplom VIII.OA
7.12.2018 Predmaturitný ples  - Aula na Hlavnej ulici -  VIII.OB trieda
14.12.2018 Vianočný šachový turnaj, Rubikova kocka PK MAT
20.12.2018 Vianočný volejbalový turnaj dievčat – PK TSV
21.12.2018

Slávnostné ukončenie kalendárneho roka 2018,Vianočná akadémia

23.12.2018 – 7.1 .2019 Vianočné prázdniny

 

Január:

Exkurzie:
Zimné kolo debatiády
Sprachdiplom DSD II - ústne skúšky
Deň otvorených dverí UPJŠ Košice, TU Košice
Florbalový turnaj
Návšteva Antropologického ústavu - IV.A, V.AB, V.BB, VIII.OA
 
1.1.2019 Štátny sviatok
2.1.- 7.1.2019  
Vianočné prázdniny
11.1.2019 Zasadnutia predsedov PK a vedenia školy
17.1.2019 Zasadnutie Rady školy – 15.00 - zborovňa
18.1.2019 Zasadnutie tr. prof. a vedenia školy
24.1.2019 Polročná klasifikačná porada – 14.00
30.1.2019

Deň otvorených dverí GT12 ( 8.00 – 11.30,  16.00 – 18.00 )

                     Divadlo na Peróne, predstavenie Slovenský raj, Tabačka, 9.00 -200  žiakov, 10.30 – 200 žiakov , vstupné 2 eurá

31.1.2019 Ukončenie 1.polroka 2018/2019, Vyhodnotenie 1.polroku 2018/2019 pre žiakov

 

Február:

 

Exkurzie:

Valentínska kvapka krvi – ŠR a  SČK

Školské kolo SOČ, Olympiáda BIO

Exkurzia do Solivaru – III.AB  – PK CHE

SAV – Deň otvorených dverí pre III., IV. Roč. – PK FYZ

Exkurzia knižnica Humenská ul. I. – IV.

Exkurzia Kultur park pre primanov PK FYZ

Premietanie filmov s ekologickou tematikou – PK BIO

Exkurzia v ŠÚ SR – PK MAT

Exkurzia – Zbierky v múzeách – PK UKL, DEU
1.2.2019 Polročné prázdniny
3.2.- 8.2.2019

LVVK – Ždiar pre I.A, II.AB,V.OA,OB, III.OA,OB  (160 žiakov)

7.2.2019 Hodnotiaca  porada za 1.polrok 2018/2019
14.2.2019

Porada tr. prof a administrátorov MS 2019

Opravný termín MS 2018
18.2 .- 22.2.2019 Jarné prázdniny              
28.2.2019 Zasadnutie Rady školy 15.00 – zborovňa
26.2 - 2.3.2018 Jarné prázdniny

 

Marec:

 

Exkurzie:

Liga proti rakovine – zbierka  

Exkurzia PK INF

Debatiáda  jarné kolo

Sprachdiplom DSD I    -   písomné skúšky

Valentínska kvapka krvi – mobilný odber

Farebný týždeň ku Dňu Zeme – PK BIO

Dentálna hygiena – beseda – PK BIO

Klokan  - PK MAT

Dni Francúzskej kultúry  - PK NEJ, FRJ


4.3. - 8.3.2019

Pokyny k administrácii MS 2019,

Porada administrátorov a triednych prof. na   MS 2019
12.3.2019

EČ a PFIČ MS 2019  zo SJL,

(9.00 – 11.00  – Výchovný koncert,  Hanball hala,KE,2E/2KP, 400 žiakov)
13.3.2019

EČ a  P FIČ MS 2019  z ANJ  

(8.30 - 10.30 –Výchovný koncert  , 400 žiakov  , 2 eurá/2 KP , Aula Maxima TU KE )
14.3.2019 EČ  MS 2019 MAT 
15.3.2019 Odoslanie výsledkov EČ MS 2019 SJL, ANJ, NEJ a MAT pre NÚCEM  Bratislava
28.3.2019 Deň učiteľov , PR 13.00
29.3.2019 Divadelné predstavenie  v ŠD Košice , 10.30 hod., 453 žiakov/ 1108 eur, Ronja, dcéra lúpežníka, vstupné 2 eurá - 3 eurá

 

Apríl:

 

Exkurzie:

Dni francúzskej kultúry  -  PK NEJ, FR

Sprachdiplom DSD I    -   ústne skúšky

Po stopách obetí holocaustu  - Sereď – výber žiakov – PK DEJ

Technické múzeum  - I, II., V. roč. – PK FYZ

Exkurzia – ŠZÚ  radiológie -  III., IV.  VII. Roč.  PK FYZ

Deň učiteľov  -ŠR

Návšteva ZOO Košice -  Výber žiakov  – PK BIO
3.4.2019 Monitor 9 pre IV.OA  z MAT a SJL
8.4.2019

Talentové skúšky do 1.ročníka bilingválneho štúdia

9.4.-12.4.2019

Náhradný termín MS 2019

10.4. - 13.4.2018 Náhradný termín MS 2018
11.4.2019 Deň narcisov - zbierka 
11.4.2019

Klasifikačná porada – 14.00

16.30 – Výbor ZRŠ

17.00 – Triedne aktívy ZRŠ
18.4. – 23.4.2019 
Veľkonočné prázdniny

 

Máj:

 

Exkurzie:

 Seminár – Európske solárne dni, projekt  – VII., III.roč.  - Pk Fyz  

 Umelecko - historická exkurzia Paríž  pre výber žiakov – PK FRJ

 Exkurzi Steel Park pre  terciu – PK CHE

 Pamiatky UNESCO v SR, Medzilaborce – výber žiakov – PK UKL,OBN,DEJ

 Prehliadka Košíc- IV.OA, III.A, VII.OA – PK GEG

 Úsmev ako dar – zbierka

 Unicef – týždeň modrého gombíka – zbierka

 Exkurzia PK INF

 Exkurzia Starina – výber žiakov – PK GEG

 Exkurzia – Inštitút anglistiky a amerik.  FF UPJŠ, Košice – IV.AB – PK ANJ


2.5.2019 Valné zhromaždenie JA – PK INF
2.5. - 10.5.2019 Projekty – Európske solárne dni PK FYZ
13.5.2019
Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia- I.termín,
UCOČaP pre I. – II.,V.,VI.
16.5.2019 Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia-     II.termín, UCOČaP pre I. – IV.
15.5.2019 Klasifikačná porada pre IV.A, V.AB,BB, VIII.OA,OB
17.5.2019 Slávnostná rozlúčka maturantov so školou
23.5.2019 Zasadnutie Rady školy 16.00 hod.
20.5.–24.5.2019 
Príprava žiakov na ústnu formu internej časti maturitnej  skúšky 
27.5.– 31.5.2019 Ústna forma internej časti MS 2019, Športový deň –   olympiáda, KoŽaZ pre III.A, III.AB, VII.OA–PK TSV

 

Jún:

 

Exkurzie:

Umelecko - historická exkurzia Mníchov – PK NEJ

Exkurzia Východne Slovensko   III.OA,OB pre PK BIO

Návšteva KOSIT pre IV.OA  – PK BIO

Návšteva Botanickej záhrady – V.OA,OB – PK BIO

Umelecko – historická  exkurzia Viedeň, Bratislava, Budapešť( od 10.6-14.62019)


3.6.2019 Akcie ŠR ku Dňu detí
13.6.2019

Zasadnutie Rady školy 15.00 zborovňa

18.6.2019

Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia-II. termín

19.6.2019 14.00 – Klasifikačná porada pre IV.AB
20.6.–21.6.2019 Príprava žiakov na ústnu formu internej časti maturitnej  skúšky  zo SJL pre IV.AB
20.6.2019

Klasifikačná porada  

16.30 – Výbor ZRŠ

21.6.2019

ŠR – akadémia k ukončeniu školského roku

24.6. – 25.6.2019 Ústna forma MS SJL pre IV.AB, IV.BB
25.6. – 27.6.2018 
ÚFMS SJL pre IV.AB
24.6. – 27.6.2019 Školské výlety a exkurzie
24.6. - 27.6.2019 Preberanie učebníc, úprava tried a šatní, exkurzie s triedou
28.6.2019 Slávnostné ukončenie školského  roku 2018/2019

 

Júl:

1.7.2019  
Hodnotiaca porada za 2.polrok šk.r.2018/2019
Stránka bola zmenená: 19.10.2018 21:31:18