Plán činností
:: Informácie >> Organizácia školského roku >> Plán činností ::

September:

 

Exkurzie:

PK SJL, ANJ, NEJ, FRJ: Medzinárodný deň jazykov na GT12

PK SJL: Vedecká knižnica, potulky mestom - I.AB, I.BB, I.A, V.OA

PK SJL: Literárno-historická exkurzia Kežmarok - Strážky - I.AB, I.BB, I.A, V.OA, II.A

PK SJL, ANJ: DofE - nábor nových dofákov - kvarta a veľké gymnázium

PK SJL, ANJ: DofE - ocenenie bronzových dofákov - výber žiakov

PK ANJ: registrácia školy do Juvenes Translatores (medzinárodná prekladateľská súťaž)

PK MAT: Zábavná matematika (v spolupráci s organizáciou STROM pri PF UPJŠ) - I.OA, II.OA

PK DEJ, OBN: DOD ÚS SR - výber žiakov

PK DEJ, OBN: Východoslovenské múzem v Košiciach - výber žiakov

 

2.9.2021 Slávnostné otvorenie šk.r. 2021/2022 – v jednotlivých triedach  
2.9.2021 Vyhlásenie súťaže Putovný pohár GT12 na 2021/2022
9.-.10.9.2020

COČaP

8.9.a 13.9.2021 Zábavná matematika - I.OA, II.OA
20.9.2021 Pilotné testovanie zo SJL a MAT pre V.OA, I.A
23.9.2021 Plenárne zasadnutie ZRŠ, triedne aktívy ZRŠ
24.9.2021 Zbierka "Biela pastelka" 
24.9.2021 Noc výskumníkov
27.9.2021 Teambuilding pre bilingválne gymnázium
30.9.2021

PR,Vnútorný poriadok školy, Plán práce školy

30.9.2021

Odovzdanie prihlášok na MS 2022

 

Október:

 

Exkurzie:

ŽŠR, SČK: Študentská kvapka krvi - mobilný odber

PK BIO: Návšteva geologickej expozície prírodovedného múzea - II.OA

PK SJL: Knižnica pre deti a mládež - I.OA

PK SJL: Záložky do knihy spája školy (česko-slovenský projekt) - I.OA, II.OA, III.OA, IV.OA

PK SJL: Školské kolo OSJ

PK ANJ: Shakespear's Memorial - školské kolo

PK ANJ: Ročníkové testovanie - II.AB, II.BB, III.AB, III.BB

PK NEJ: Návšteva rakúskej knižnice

PK ANJ, DEJ: Exkurzia Krakow - Osvienčim, bilingválne gymnázium

PK BIO: súťaž v aranžovaní kvetov

PK FYZ: návšteva v Kulturpark STEEL PARK VEDY - I.OA, II.OA, III.OA, IV.OA

PK CHE: exkurzia Solivar, Bukovec - VI.OA, II.A

PK INF: likvidačné valné zhromaždenie firiem zo šk. roku 2020/2021

PK OBN, UKL: Východoslovenské múzeum, MMUAW Medzilaborce, Praha - skvosty architektúry, pamätník Heydrichiády VŽ

 

4.10.2021

Valné zhromaždenie Študentskej spoločnosti

podľa situácie

Exkurzia Osvienčim

15.-31.10.2021

Odoslanie štatistiky k MS 2022 na NÚCEM Bratislava

21.10.2021

Hodina deťom - zbierka

22.10.2021

Predmaturitný ples  - V.AB

28.10.2021

Zasadnutie Rady školy

28.-29.10.2021  Jesenné prázdniny

 

November:

 

Exkurzie:

PK SJL: Šumenie - literárna súťaž

PK SJL: beseda so spisovateľom -  veľké gymnázium

PK SJL: návšteva knižnice pre deti a mládež - I.OA, II.OA, III.OA, IV.OA

PK SJL: Debatiáda - jesenné kolo

PK ANJ: Online súťaž Juvenes Translatores

PK ANJ: Anglické divadlo

PK ANJ, NEJ, FRJ: Olympiáda - školské kolo

PK FYZ: Technické múzem - PLANETÁRIUM- malé gymnázium

PK MAT, FYZ, CHE, BIO: DOD TU Košice a PF UPJŠ Košice - predmaturanti, maturanti

PK OBN: DOD v NR RS - výber žiakov

PK BIO: Ekotopfilm

PK BIO: beseda z cyklu Dospievam

PK BIO: Svet okolo nás

PK INF: prezentácia školy na Ostrovského - Správna voľba povolania

PK INF: Strojnícka fakulta TU - exkurzia

ŽŠR: najhalloweenskejšia trieda školy

 

7.11.2021 Študentská kvapka krvi
11.11.2021 Zasadnutie Rady školy
11.11.2021 Zbierka pre vojnových veteránov (Červený mak)
15.11.2021 Volejbalový turnaj dievčat
16.11.2021 Svet okolo nás – Kino Úsmev 
20.11.2021

Predmaturitných ples - VIII.OA

20.11.-21.11.2021

Príprava na Sprachdiplom

23.11.2021

Najkrajší sen - PK VP

25.11.2021

13.00 – Klasifikačná porada

Triedne aktívy ZRŠ

25.11.-22.12.2021

Ústna časť DSD II

 

December:

 

Exkurzie:

PK SJL a VP: výstava Vianočných pozdravov

PK VP: Večerný koncert Štátnej filharmónie - I.OA

PK ANJ: návšteva Katedry BAS FF UPJŠ

PK FYZ: Zaostrené na Nobelové ceny - PF UPJŠ

PK NEJ, FRJ, ANJ, GEG, MAT, BIO, DEJ: olympiáda - školské kolo

PK OBN: Olympiáda ľudských práv

PK BIO: beseda z cyklu Čas premien

PK INF: PROEDUCO

PK INF: Vianočná burza

PK VP: Zimná rozprávka

PK VP: Zimné aranžovanie

ŽŠR: najvianočnejšia trieda školy


1.12.2021 Svetový deň boja proti AIDS – súťaž SČK v Bratislave                         
1.12.-6.12.2021 Prihlasovanie žiakov na DSD I
3.12.2021 Zbierka „Úsmev ako dar“ pre detské domovy
4.12.2021 Predmaturitný ples - IV.A
6.12.2021 Mikulášske aktivity - ŠR
10.12.2021 Pytagoriáda
14.12.2021 Vianočný šachový turnaj, Rubikova kocka PK MAT
20.12.2021 Vianočný volejbalový turnaj dievčat – PK TSV
21.12.2021 Vianočná burza
22.12.2021

Slávnostné ukončenie kalendárneho roka 2021,Vianočná akadémia

23.-31.12.2021 Vianočné prázdniny

 

Január:

 
Exkurzie:
PK SJL, ANJ, INF, BIO, CHE: Trebišovský viacboj
PK SJL: Divadlo na Peróne - F.Kafka - veľké gymnázium
PK SJL: Šaliansky Maťko - školské kolo - I.OA, II.OA
PK SJL: Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
PK SJL: Zimné kolo Debatiády
PK NEJ: Jazykový kvet
PK VP: biblická olympiáda - školské kolo
PK BIO: DOD na UVL Košice
PK CHE, MAT, FYZ, BIO: DOD na UPJŠ a TU Košice
PK MAT: olympiáda kat.B
 
1.1.2022 Štátny sviatok
2.-7.1.2022  
Vianočné prázdniny
13.1.2022 Zasadnutie Rady školy – 15.00 - zborovňa
25.1.2022 Polročná klasifikačná porada – 14.00
28.1.2022

Deň otvorených dverí GT12

31.1.2022 Ukončenie 1.polroka 2021/2022, Vyhodnotenie 1.polroku 2021/2022 pre žiakov

 

Február:

 

Exkurzie:

PK SJL: Villa Zerna - literárna súťaž

PK SJL: Štúrovo pero - novinárska súťaž

PK ANJ: vedomostný kvíz

PK ANJ: propagovanie GT12 na ZŠ

ŽŠR a SČK: Valentínska kvapka krvi

PK CHE, MAT, FYZ, BIO, OBN: školské kolo SOČ

PK CHE, MAT, FYZ, BIO: DOD na UPJŠ a TU Košice

PK FYZ: DOD SAV

PK MAT: olympiáda - kategória Z6, Z7, Z8

PK BIO: Prírodovedné múzeum - Príroda Karpát - II.OA

PK OBN: NR SR - anglická sekcia

PK OBN: Východoslovenská galéria - anglická sekcia

PK VP: Dúha

PK VP: Sneh má každý rád

 

4.2.2022 Polročné prázdniny
6.-11.2.2022

LVVK – Ždiar pre I.A, II.AB, II.BB, V.OA, III.OA

10.2.2022

Porada tr. prof a administrátorov MS 2022

14.2.2022

Valentínska kvapka krvi

16.2.2022

Mardi Gras - fašiangový utorok (karneval s pohostením)

21.-25.2.2022 Jarné prázdniny              
28.2.2022 Pokyny k administrácii MS 2022, porada administrátorov a tr. učiteľov
27.2.2022 Zasadnutie Rady školy 15.00 – zborovňa

 

Marec:

 

Exkurzie:

PK SJL: Marec mesiac knihy - súťaž

PK SJL: Debatiáda - jarné kolo

PK VP: Bilblická olympiáda - okresné a krajské kolo

PK ANJ: exkurzia do Múzea SNP v ANJ

PK ANJ: Memorial day 2

PK DEJ: Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove - návšteva

PK MAT: Klokan

SČK: Liga proti rakovine - zbierka

PK FYZ, CHE: exkurzia Solivar, Bukovec - III.AB, III.BB

PK FYZ, CHE: Laboratórium excelentnosti - TU Košice

PK NEJ: Sprachdiplom DSD I - písomné skúšky

PK NEJ: Dni francúzskej kltúry

PK BIO: Sexuálna výchova

PK BIO: dentálna hygiena - prednáška

PK VP: Deň Zeme

PK VP: Cesty za poznaním minulosti 2022

PK VP: Príroda očam detí, staráme sa o Zem, do prírody ešte môžeme ísť

 

10.3.2022

Písomná časť DSD I Sprachdiplom

7.3. - 11.3.2022

Pokyny k administrácii MS 2022,

Porada administrátorov a triednych prof. na MS 2022
15.3.2022

EČ a PFIČ MS 2022  zo SJL,

(Astroshow - I.OA až VI.OB)
16.3.2022

EČ a  P FIČ MS 2022  z ANJ  

17.3.2022

EČ  MS 2019 MAT,

(Astroshow - I.A, II.A, I.AB až III.BB)

20.3.2022 Odoslanie výsledkov EČ MS 2022 SJL, ANJ, NEJ a MAT pre NÚCEM  Bratislava

10.3. - 1.4.2022

Ústna časť DSD I
31.3. - 1.4.2022 Debata v NEJ - školské kolo
28.3.2022 Divadelné predstavenie  v ŠD Košice, Deň učiteľov

 

Apríl:

 

Exkurzie:

PK SJL: Beseda so spisovateľom/spisovateľkou

PK SJL: Nočné čítanie

PK VP: výchovný koncert - svetové ľudové hudobné nástroje

PK ANJ: Festive Day 1

PK DEJ: Po stopách obetí holokaustu - Sereď

PK NEJ: Ústne skúšky Sprachdiplom DSD I

PK NEJ: návšteva Goetheho inštitútu a Rakúskej knižnice UPJŠ

PK NEJ: Mesiac frankofónie

PK FYZ: Palác zázrakov a Tropikárium - exkurzia Budapešť

PK FYZ: Monitorovanie rádioaktívneho žiarenia v ŽP - ŠZÚ Ústav rádiologie

PK INF: Súťaž firiem

PK BIO: "Zero Waste"

PK BIO: Botanická záhrada - exkurzia

PK FYZ, CHE: exkurzia CERN

PK VP: moje mesto

PK VP: Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

 

1.4.2022 Deň narcisov - zbierka
1.4.2022 Deň rýb vo frankofónnych krajinách
6.4.2022 Monitor 9 pre IV.OA  z MAT a SJL
5.4.-8.4.2022

Náhradný termín MS EČ a PFIČ MS 2022

8.4.2022 Kosit - akcia BIO
11.4.2022 Talentové skúšky do 1. ročníka bilingválneho štúdia
14.4. - 19.4.2022 Veľkonočné prázdniny
21.4.2022

Klasifikačná porada – 14.00

16.30 – Výbor ZRŠ

17.00 – Triedne aktívy ZRŠ
27.4. – 29.4.2022 
Debata v NEJ - krajské kolo

 

Máj:

 

Exkurzie:

PK SJL, ANJ: DofE - školenia + cvičná expedícia

PK SJL: Orava - Martin - Liptovský Mikuláš - literárno-historická exkurzia

PK NEJ, FRJ: Bratislava - Viedeň - Budapešť - umelecko-historická exkurzia

PK NEJ, FRJ: sprevádzanie vo francúzskom jazyku po pamiatkach Košíc

PK NEJ, FRJ: návšteva francúzskej aliancie

PK FYZ, CHE: Európske solárne dni

PK FYZ, CHE: exkurzia Steel Park

PK OBN, DEJ: Deň Európy

PK OBN, DEJ: Deň mesta Košice

PK OBN, DEJ: Kunsthalle - výstavy

PK OBN, DEJ: exkurzia Múzeum SNO Banská Bystrica

PK OBN, DEJ: Vlastivedné múzeum Trebišov

PK GEG: prehliadka Košíc

PK GEG: jaskyne Slovenska

SČK: Úsmev ako dar - zbierka

SČK: Unicef - týždeň modrého gombíka - zbierka

PK INF: exkurzia Global Logic

PK INF: Likvidačné valné zhromaždenie študentskej firmy

ŽŠR: Farebný týždeň

PK VP: Sila spravodlivosti

PK VP: Cena Vojtecha Loflera

PK VP: Letné aranžovanie

 

2.5. - 6.5.2022 Škola v prírode - jazykovo-relaxačný pobyt Ždiar I.OA, II.OA
4.5.2022 Valné zhromaždenie JA – PK INF
4.5. - 7.5.2022     Projekty – Európske solárne dni PK FYZ
9.5. a 11.5.2022

Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia - I.termín,

UCOČaP
12.5.2022 Klasifikačná porada pre IV.A, V.AB, VIII.OA, VIII.OB
13.5.2022 Slávnostná rozlúčka maturantov so školou
16.5. a 18.5.2022        Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia - II.termín, UCOČaP
16.5. - 20.5.2022 Príprava žiakov na ústnu formu internej časti maturitnej  skúšky
23.5.2022 Zasadnutie Rady školy 16.00 hod.
23.5.– 27.5.2022 Ústna forma internej časti MS 2022, Športový deň – olympiáda, KoŽaZ pre III.A, III.AB, VII.OA–PK TSV

 

Jún:

 

Exkurzie:

PK SJL: DofE - dobrodružná kvalifikačná expedícia

PK ANJ: ročníkové skúšky z ANJ na bilingválnom gymnáziu

PK BIO, GEG: exkurzia Opalové bane

PK BIO, GEG: návšteva KOSITu

PK BIO, GEG: návšteva ZOO

PK BIO, GEG: Praha - exkurzia

PK DEJ: Bradlo - Mohyla M. R. Štefánika - exkurzia

 

1.6.2022 Akcie ŽŠR ku Dňu detí
12.6.2022

Zasadnutie Rady školy 15.00 zborovňa

17.6.2022 Klasifikačná porada pre IV.AB, IV.BB
18.6.2022 Pomaturitný ples triedy VIII.OB
20.6.–21.6.2022 Príprava žiakov na ústnu formu internej časti maturitnej  skúšky  zo SJL pre IV.AB, IV.BB
22.6.2022

Klasifikačná porada  

16.30 – Výbor ZRŠ

23.6. - 24.6.2022

ÚFMS SJL pre IV.AB, IV.BB

24.6.2022

ŠR – akadémia k ukončeniu školského roku

27.6. – 29.6.2022 Školské výlety a exkurzie
24.6. - 29.6.2022 Preberanie učebníc, úprava tried a šatní, exkurzie s triedou
30.6.2022 Slávnostné ukončenie školského  roku 2021/2022

 

Júl:

1.7.2022   
Hodnotiaca porada za 2.polrok šk.r.2021/20229