Prijímačky
:: Informácie >> Prijímačky ::

Organizácia prijímacieho konania
 
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.
 
Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania.
 
Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu v gymnáziu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania.
 

Počet žiakov, ktorých možno prijať na školský rok 2021/2022:

  • do 1. ročníka 4-ročného štúdia, študijný odbor 7902 J: 30 žiakov, jedna trieda,
  • do prvého ročníka 8-ročného štúdia, študiný odbor 7902 J: 24 žiakov, jedna trieda,
  • do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho  štúdia, študijný odbor 7902 J 74: 48 žiakov, dve triedy (anglické).
 
Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v dvoch termínoch. V druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.
 
Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky. 
 
4-ročné a 8-ročné štúdium:
Kritériá na prijímacie skúšky riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení Rady školy zverejní do 31. marca daného roku.
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení Rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. 
Zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku riaditeľovi ZŠ do 8. apríla 2021, ZŠ odošle prihlášky na strednú školu do 16. apríla 2021. 
 
5-ročné bilingválne štúdium:
Kritériá na talentové skúšky riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení Rady školy zverejní do 26. februára 2021.
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení Rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok.
Zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku riaditeľovi ZŠ do 8. apríla 2021, ZŠ odošle prihlášky na strednú školu do 16. apríla 2021.