Prijímačky
:: Informácie >> Prijímačky ::

Organizácia prijímacieho konania
 
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.
 
Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania.
 
Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu v gymnáziu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania.
 

Počet žiakov, ktorých možno prijať:

  • do 1. ročníka 4-ročného štúdia, študijný odbor 7902 J: 30 žiakov, jedna trieda,
  • do prvého ročníka 8-ročného štúdia, študiný odbor 7902 J: 18 žiakov, jedna trieda,
  • do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho  štúdia, študijný odbor 7902 J 74: 48 žiakov, dve triedy (anglické).
 
Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v dvoch termínoch. V druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.
 
Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní do 31. januára 2019.
 
Prihlásení žiaci vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardmi.
 
Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol najmenej 30 bodov a za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry dosiahol najmenej 30 bodov.
 
O prijatí žiaka rozhodne celkový bodový súčet získaný za prijímaciu skúšku, ktorý pozostáva:
  • počet bodov za prijímaciu skúšku zo SJL - max. 100 bodov
  • počet bodov za prijímaciu skúšku z MAT - max. 100 bodov
 
Kritériá na bilingválne štúdium škola zverejní do 1. februára. Zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20. februára, ZŠ odošle prihlášky na strednú školu do 28. februára. Prijímacia talentová skúška na bilingválne štúdium  sa uskutoční 8. apríla 2019.
Stránka bola zmenená: 28.01.2019 15:15:29