Rada školy
:: O škole >> Rada školy ::

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školských problémov.


Rada školy:
 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
 • navrhuje, na základe výberového konania, kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy a vyjadruje sa k návrhom riaditeľa školy,
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a k návrhu na zrušenie školy.

 

Zloženie rady školy:
 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
 • jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
 • traja zvolení zástupcovia rodičov,
 • dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy,
 • jeden delegovaný zástupca obce,
 • jeden delegovaný zástupca inej právnickej osoby, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní,
 • jeden zvolený zástupca žiakov príslušnej školy.

 

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach

 

Dňa 8.2.2019 došlo k zmene zloženia Rady školy. Rada školy od tohto dňa pracuje v tomto zložení:

 

Predseda rady školy:

Mgr. Eva Findoráková - zvolený zástupca pedagogických pracovníkov školy
 

Podpredseda rady školy, tajomník:

RNDr. Mária Hajduková - zvolený zástupca pedagogických pracovníkov školy
 

Členovia rady školy:

Ing. Jana Ménová - zvolený zástupca nepedagogických pracovníkov školy
Ing. Ľuboš Adamec - zvolený zástupca rodičov
Ing. Dana Andelová - zvolený zástupca rodičov
Ing. Martin Mikloš - zvolený zástupca rodičov
Ing. Ján Jakubov - delegovaný zástupca zriaďovateľa
JUDr. Ing. Peter Huba, PhD. - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Henrieta Kubová - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Mgr. Ľubica Korečková - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Juraj Mražík - zvolený zástupca žiakov školy