Slovencina Anglictina
Rada školy
:: O škole >> Rada školy ::

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školských problémov.


Rada školy:
 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
 • navrhuje, na základe výberového konania, kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy a vyjadruje sa k návrhom riaditeľa školy,
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a k návrhu na zrušenie školy.

 

Zloženie rady školy:
 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
 • jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
 • traja zvolení zástupcovia rodičov,
 • dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy,
 • jeden delegovaný zástupca obce,
 • jeden delegovaný zástupca inej právnickej osoby, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní,
 • jeden zvolený zástupca žiakov príslušnej školy.

 

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach

 

Dňa 3.5.2018 na zasadnutí Rady školy došlo k zmene jej zloženia. Rada školy od tohto dňa pracuje v tomto zložení:

 

Predseda rady školy:

Mgr. Ingrid Rodáková, PhD. - zástupca pedagogických pracovníkov školy
 

Podpredseda rady školy, tajomník:

Mgr. Eva Findoráková - zástupca pedagogických pracovníkov školy
 

Členovia rady školy:

Ing. Jana Ménová - zástupca nepedagogických pracovníkov školy
Ing. Ľuboš Adamec - zástupca rodičov
Ing. Dana Andelová - zástupca rodičov
Ing. Martin Mikloš - zástupca rodičov
Ing. Ján Jakubov - poslanec KSK
JUDr. Ing. Peter Huba, PhD. - poslanec KSK
Mgr. Jana Jarušinská - zamestnanec Úradu KSK, odbor školstva
Mgr. Ľubica Korečková - učiteľka kontinuálneho vzdelávania MPC
Kristián Tomčo - zástupca žiakov školy


Stránka bola zmenená: 04.05.2018 13:30:48