Rovesnícky klub Gt12
:: Školské aktivity >> Rovesnícky klub ::

       Predstavujeme sa Vám ako skupina rovesníkov Gt12 – sme študenti nášho gymnázia, ktorí absolvovali Rovesnícky program prevencie užívania drog, FILIA, organizovaný Neziskovou organizáciou Filia a Súkromným centrom voľného času Filia (www.filia.sk) PEER program primárnej prevencie závislostí, organizovaný Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so sídlom na Medickej 2 v Košiciach (www.prevcentrum.sk).  
  
Náš jedinečný školský prevenčný projekt "PEER pyramída":
  
        V školskom roku 2019/2020 naša škola o5 získala grant, v rámci rozvojového projektu "Zdravie a bezpečnosť v školách 2019", od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na náš školský projekt "PEER pyramída III - rovesníci v prevencii". V rámci neho boli vyškolení ďalší piati noví členovia Rovesníckeho klubu Gt12 z triedy II. BB pre prevenčnú prácu na našej škole. Prebehlo 5 päťhodinových dopoludňajších stretnutí rovesníkov s vybranými skupinami žiakov z jednotlivých ročníkov v Súkromnom CVČ Filia a zorganizovali sa 2 odborné workshopy a 2 besedy s externými lektormi, zamerané na medicínsku, sociálno-psychologickú a trestno-právnu oblasť prevencie drogových závislostí.
 
 
 
 
 

nasPP.jpg, 36 kB

 

nasPP2.jpg, 36 kB

RS_2008.jpg, 36 kB

RS_2011.jpg, 36 kB

2s2.jpg, 36 kB

 

RS_2015.jpg, 36 kB

 
„Kto-čo sme?!"
 
        Skôr ako sa s nami a predovšetkým s našou prácou bližšie oboznámite a vyzistíte čo z nás doopravdy môžete mať, radi by sme Vám na úvod stručne predstavili čím sme už všetkým prešli, čo máme za sebou. Spomínaný výcvikový program sa skladá z 3 hlavných na seba nadväzujúcich častí, absolvovaných v priebehu jedného šk. roka. Náplň výcviku sa odvíja od 5 zložiek efektívnej primárnej prevencie závislostí, a to sú: 
 
I. vedomosti
II. sociálne spôsobilosti
III. systém pomoci
IV. jasná školská politika
V. voľný čas
 
Obsah a rozsah Rovesníckeho programu Filia:
 
1.časť - úvodné sústredenie
Je to intenzívna časť výcviku rovesníckej skupiny (ďalej len RS), 3 dni - cca 20 hod., ktorej obsahom je:
a) sociálno-psychologické a pedagogické aspekty prevencie drogových závislostí (prof. PhDr. O. Orosová, CSc., KPPaPZ FF UPJŠ, PaedDr. A. Fotul a Mgr. L. Leško, FILIA, n.o.) - rozvoj sebapoznania, sociálnej a emocionálnej kompetencie a práca v rovesníckych skupinách primárnej prevencie závislostí. 
 
2.časť - pravidelné workshopy
Ich obsahom sú modelové situáciesebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí (príprava RS na prácu so skupinou v škole) a Stretnutia „S“ ... stretnutia rovesníkov ZŠ a SŠ zapojených do Rovesníckeho programu s odborníkmi v danej problematike na základe pozvánok, cca 4x8hod. v CVČ Filia. Workshopy sú zamerané na: 
b) medicínske aspekty prevencie drogových závislostí (lektori: MUDr. Sylvia Iannaccone, Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ, MUDr. Pavol Jarčuška, Klinika pre infekčné choroby FN L.Pasteura, MUDr. Danica Caisová, Súkromná psychiatrická ambulancia FAIRA)
c) kriminalisticko-právne aspekty prevencie drogových závislostí (lektori: RNDr. Cyril Balák, Kriminalisticko-expertízny ústav PZ SR v Košiciach, Ing. Peter Lech, Krajský úrad vyšetrovania PZ MVSR) 
 
3.časť - záverečné sústredenie
Druhá intenzívna časť výcviku RS, 4 dni - cca 24 hod. výcviku.
d) sociálno-psychologické aspekty prevencie drogových závislostí (lektori: prof. PhDr. O.Orosová, CSc., KPPaPZ FF UPJŠ, PaedDr. A. Fotul a Mgr. L. Leško, FILIA, n.o.) - rozvoj sebapoznania, sociálnej a emocionálnej kompetencie a tréning priamej komunikácie (Program "Povedz to priamo", Golden-Goldenová) Intenzívne výcviky sa konali: krompachy - hotel Plejsy, Stará Lesná - penzión Solvo, Danišovce - Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ Košice, Herľany - Učebno-výcvikové zariadenie TU Košice alebo Zlatá Idka.
 
     A keďže sme boli hneď od začiatku dobrí, usilovní a veľmi sme chceli :) dostali sme od šk. roku 2004/2005 až dodnes aj niečo navyše - bonus vo forme ďalších sústredení a workshopov pre absolventov rovesníckeho-programu ale už v pozícii pomocných tzv. starších rovesníkov pre novovzniknuté rovesnícke skupiny základných a stredných škôl.  
 
Naše sústredenia a workshopy:
 
2019/2020 Úvodné sústredenie: 23.– 25. október 2019, Hotel Plejsy, Krompachy
  WorkShop I.: odložené na neurčito, nevyhovujúca epidemiologická situácia na SVK
  WorkShop II.: odložené na neurčito, nevyhovujúca epidemiologická situácia na SVK
  Záverečné sústredenie: odložené na neurčito, nevyhovujúca epidemiologická situácia na SVK
   
2018/2019  Úvodné sústredenie: 17.– 19. október 2018, Hotel Plejsy, Krompachy
   WorkShop I.: 19. marec 2019, CVČ Filia
   WorkShop II.: 25. marec 2019, CVČ Filia
   Záverečné sústredenie: 24.– 26. apríl 2019, Hotel Plejsy, Krompachy
    
2015/2016:  Úvodné sústredenie: 18.– 20. november 2015, Hotel Plejsy, Krompachy
   WorkShop I.: 16. marec 2016, CVČ Filia
   WorkShop II.: 30. marec 2016, CVČ Filia
   Záverečné sústredenie: 21.– 23. apríl 2016, Hotel Plejsy, Krompachy
   
2012/2013: Úvodné sústredenie: 18.– 20. október 2012, Hotel Plejsy, Krompachy
  WorkShop I.:  2. máj 2013, CVČ Filia
  WorkShop II.:  31. máj 2013, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 6.– 9. jún 2013, Hotel Plejsy, Krompachy
   
2011/2012: Úvodné sústredenie: 24.– 26. november 2011, Stará Lesná
  WorkShop I.: 2. máj 2012, CVČ Filia
  WorkShop II.: 31. máj 2012, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 6.-9. máj 2012, Hotel Plejsy, Krompachy
   
2010/2011: Úvodné sústredenie: 18.-20. november 2010, Stará Lesná
  WorkShop I.: 31. marec 2011, CVČ Filia
  WorkShop II.: 14. apríl 2011, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 9.– 12. máj 2011, Kysak
   
2009/2010: Úvodné sústredenie: 5.-7. november 2009, Stará Lesná
  WorkShop I.: 5. marec 2010, CVČ Filia
  WorkShop II.: 9. apríl 2010, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 5.-8. máj 2010, Stará Lesná
   
2008/2009: Úvodné sústredenie: 4.-6. december 2008, Danišovce
  WorkShop I.: 13. marec 2009, CVČ Filia
  WorkShop II.: 17. apríl 2009, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 20.-23. máj 2009, Danišovce
  Slávnostné odovzdávanie certifikátov: 9. jún 2009, CVČ Filia
   
2007/2008: Úvodné sústredenie: 13.-15. december 2007, Danišovce
  WorkShop I.: 27. marec 2008, CVČ Filia
  WorkShop II.: 28. marec 2008, CVČ Filia
  WorkShop III.: 17. apríl 2008, CVČ Filia
  WorkShop IV.: 18. apríl 2008, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 7.-10. máj 2008, Danišovce
  Slávnostné odovzdávanie certifikátov: 18. jún 2008, CVČ Filia
   
2006/2007: Úvodné sústredenie: 5.-7. december 2006, Herľany
  WorkShop I.: 15. marec 2007, CVČ Filia
  WorkShop II.: 19. apríl 2007, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 12.-15. jún 2007, Danišovce
  Slávnostné odovzdávanie certifikátov: 17. október 2007, CVČ Filia
   
2005/2006: Úvodné sústredenie: 27.-29. október 2005, Herľany
  WorkShop I.: 10. marec 2006, CVČ Mikádo
  Záverečné sústredenie: 24.-27. máj 2006, Herľany
  WorkShop II.: 12. jún 2006, odovzdávanie certifikátov v CVČ Filia
   
2004/2005: Úvodné sústredenie a´la 1.bonusový výcvik: 2.-4. december 2004, Zlatá Idka
  WorkShop I.: 25. február 2005, CVČ Mikádo
  Záverečné sústredenie: 6.-9. apríl 2005, Herľany
  WorkShop II.: 13. máj 2005, CVČ Mikádo
   
2003/2004: Úvodné sústredenie: 22.-24. október 2003, Herľany
  WorkShop I.: 14. január 2004, CVČ Mikádo
  WorkShop II.: 7. február 2004, CVČ Mikádo
  WorkShop III.: 22. marec 2004, CVČ Mikádo
  Záverečné sústredenie: 5.-8. máj 2004, Herľany
  WorkShop IV.: 11. jún 2004, CVČ Mikádo
 
        Zaujalo doteraz? Ak áno, zišlo by sa konečne zodpovedať konkrétnu otázku: "Pre koho každého je to určené ?!" Nuž po absolvovaní takéhoto výcviku sme pripravení stretnúť sa s Vami – so študentami nášho 4, 5 a 8-ročného gymnázia.
Kto by mal záujem o ešte bližšie informácie typu: "Kto, ako, prečo, začo a načo vlastne?!" je vítaný na našich pravidelných mesačných stretnutiach vo Filii alebo sa môže informovať u nás osobne, u rovesníkov Gt12:
 

Členovia Rovesníckeho klubu Gt12:

  

v šk. roku 2020/2021
Adam Komora, Ady Lovaši, Deana Dostálová, Danka Semancová, Sarah Hugyová
 
v šk. roku 2019/2020
Dávid Čerňák, Simona Kačuriaková, Dominik Mulidrán, Patrícia Udvardyová, Adam Komora, Ady Lovaši, Deana Dostálová, Danka Semancová, Sarah Hugyová 
 
v šk. roku 2018/2019
Dávid Čerňák, Simona Kačuriaková, Dominik Mulidrán, Patrícia Udvardyová
 
v šk. roku 2015/2016

Damián Jankov, Laura Kuzárová, Patrik Pukán, Kristína Šoltýsová

 
v šk. roku 2012/2013

Frederika Harantová, Michaela Škriputová, Richard Šuška, Martina Šľachtová, Emma Luteránová, Laura Fotulová, Lucia Ševecová, Jozef Dorčák, Daniel Marcin

 

v šk. roku 2011/2012

Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Wejka Muliková, Filip Fabián, Frederika Harantová, Michaela Škriputová, Richard Šuška, Martina Šľachtová

 

v šk. roku 2010/2011 
Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Wejka Muliková, Laura Štrbáková, Mišo Hostinský, Martin Ferenc, Tomáš Fencik, Filip Fabián, Peter Illéš, Lukáš Miľo, Frederika Harantová, Michaela Škriputová

 

v šk. roku 2009/2010 
Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Domec Šafčák, Lenka Kurimská, Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Gabika Szabóova, Zuzana Bugisová, Filip Hermely, Doan Marcel Nguyen Trong, Wejka Muliková, Laura Štrbáková, Martin Pavlov, Mišo Hostinský, Martin Ferenc
 
v šk. roku 2008/2009 
Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Domec Šafčák, Lenka Kurimská, Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Gabika Szabóova, Miša Kučerová, Zuzana Bugisová, Filip Hermely, Doan Marce lNguyen Trong
 
v šk. roku 2007/2008 
Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Roman Píš, Domec Šafčák, Lenka Kurimská, Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Gabika Szabóova, Miša Kučerová, Martin Fedorov 
 
v šk. roku 2006/2007 
Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Roman Píš, Domec Šafčák, Lenka Kurimská, Tina Kožárová
 
v šk. roku 2005/2006
Saška Bodnárová, Aďa Kicková, Maťo-Maťo Matej, Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Roman Píš, Domec Šafčák
 
v šk. roku 2003/2004 a 2004/2005
Kamila Bobčáková, Saška Bodnárová, Aďa Kicková, Maťo-Maťo Matej, Csaba Sidor
 
Návrhy možných tém stretnutí:
 • Rozvoj sebapoznania – sebareflexia (náš sebaobraz, naša sebadôvera a naše sebaovládanie), rozvoj emocionálnej kompetencie   empatia
 • Sebapoznanie a poznanie iných – ja, ty a stres, zvládanie strachu, frustrácia
 • Rozvoj sociálnych spôsobilostí – kooperácia, tréning priamej komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia
 • Rozvoj sociálnych spôsobilostí: formy odmietnutia  – ako povedať „NIE“ 
 • Šikanovanie – rola agresora, obete, mlčiaceho svedka a hrdinu. Spôsoby pomoci – kontrola a pomáhanie
 • Hodnoty, potreby a postoje: tolerancia a predsudky, extrémizmus
 • Zvládanie záťažových situácií a štýly riešenia konfliktov. 
 • Plánovanie budúcnosti: životné ciele, zmysel života a prekonávanie prekážok na ceste za nimi. Moja rola v živote: v rodine, v škole, pri priateľoch...
 • Voľný čas a jeho efektívne využitie, tvorivosť
 • Druhy závislosti a prevencia
 • a samozrejme ďalšie a ďalšie... a ďalšie :)
 
A posledná veta bude patriť našej pani riaditeľke a Rade rodičov našej školy: "Ďakujeme za doterajšiu podporu - duševnú i tú materiálnu, a tým za príležitosť ukázať a dokázať čo v nás drieme!" 
 
RNDr. Viera Klobušníková (koordinátorka prevencie, vedúca Rovesníckeho klubu Gt12) a rovesníci.