Študijné zameranie
:: Informácie >> Študijné zameranie ::

Zameranie študijného odboru Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach:
  • 7902 J gymnázium  - 4-ročné štúdium
  • 7902 J gymnázium  - 8-ročné štúdium
  • 7902 J 74 bilingválne gymnázium – 5-ročné štúdium
 
 
Gymnázium ako stredná všeobecno - vzdelávacia vnútorne diferencovaná škola má pripraviť žiakov predovšetkým na pokračovanie v štúdiu na vysokých školách rôznych typov. Ciele všeobecného povinného vzdelávania zahrňujú:
  • poznávacie hľadisko
  • osobnostné hľadisko
  • sociálne hodnoty
  • prípravu na život
 
Gymnáziá poskytujú všeobecné vzdelanie. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike, ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú žiaci gymnázií so štvorročným štúdiom a žiaci 5. až 8. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.
 
Štátny vzdelávací program stanovuje povinné vyučovacie predmety, ktoré sú začlenené do jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci svojho školského vzdelávacieho programu si každá škola môže vytvoriť aj vlastný vyučovací predmet (využitím voľných - disponibilných hodín). Okrem vyučovacích predmetov sú zavedené prierezové témy, ktoré sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami.