Vnútorný poriadok školy
:: Informácie >> Vnútorný poriadok školy ::

 

Školský poriadok platný od 1. februára 2017.

 

Dňom účinnosti tohto školského poriadku sa ruší školský poriadok zo dňa 01. 09. 2015