Vnútorný poriadok školy
:: Informácie >> Vnútorný poriadok školy ::

 

Školský poriadok platný od 1. októbra 2022.

 

Dňom účinnosti tohto školského poriadku sa ruší školský poriadok zo dňa 01. 02. 2017