Voľné pracovné miesta
:: Informácie >> Voľné pracovné miesta ::

Riaditeľka Gymnázia, Trebišovská 12, 040 11 Košice, informuje o dvoch voľných pracovných miestach — učiteľ/učiteľka anglického jazyka, prednostne s aprobáciami anglický jazyk – dejepis a anglický jazyk - biológia s možným nástupom už od 06.10.2021 – zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti.
 
Voľné pracovné miesto: učiteľ SŠ prednostne aprobácia ANJ – DEJ, ANJ - BIO
 
Úväzok: plný pracovný úväzok – 100% (vyučovacia povinnosť 22hod./týž.)
 
Pozícia: Učiteľ SŠ – anglický jazyk – dejepis, anglický jazyk – biológia, prípadne len anglický jazyk

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Gymnázium
Trebišovská 12
040 11  Košice

 

Dátum nástupu do PP: 06.10.2021 (zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti)

 

Kontakt

t.č.: +421 910 897 952
e-mail: skola@gt12.sk

 

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Platové zaradenie a plat

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 915,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – Platové tarify PZ a OZ).

 

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu gt12@gt12.sk do 04.10.2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
 
Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.