Združenie rodičov
:: O škole >> Združenie rodičov ::

Predseda výboru Združenia rodičov: Ing. Ľuboš Adamec

Zástupcovia tried Združenia rodičov:

I. OA Ing. Pastirčák Jozef I. AB Ing. Marek Manica
I. OB Ing. Olexová Marcela II. AB Ing. Ľudovít Fleischer
II. OA Ing. Andelová Dana                       
III. AB   MUDr. Silvia Paločková
III. OA
Štefánia Čápová III. BB Iveta Tirdilová
III. OB Ing. Ľuboš Adamec IV. AB Lenka Dešková
IV. OA Ida Štubendeková IV. BB Marek Kuzma
IV. OB Ing. Martin Mražík V. AB Miroslav Fotul
V. OA
Ing. Martin Mikloš I. A
Mgr. Ivana Bartlová
VI. OA
Ing. Marcela Kuzárová II. A Bc. Adela Melikantová
VI. OB
Ing. Jaroslav Bakši III. A Ing. Jaroslav Martončík
VII. OA 
Hana Cáriková IV. A Ing. Andrej Zitrický

 

CIELE ZDRUŽENIA RODIČOV

 • pomoc pri vytváraní kvalitných podmienok na vzdelávanie pre žiakov a všetkých pracovníkov školy
 • ochrana práv detí
 • ochrana záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a ich povinnosti za výchovu a vzdelávanie detí
 • ochrana učiteľov proti nátlakovým skupinám
 • finančná výpomoc pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania a rozvoja duševných a fyzických daností žiakov školy

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA RODIČOV

 • riešenie výchovných a vzdelávacích problémov
 • ochrana zdravia detí a podpora ich telesného a psychického vývinu
 • pomoc a spolupráca pri rozvoji a organizácii aktivít v oblasti športu, kultúry a v spoločenskej oblasti
 • pomoc pri vytváraní vyváženej ponuky mimoškolských aktivít, ako prevencie proti drogám a iným nežiadúcim vplyvom spoločnosti
 • pomoc pri riešení sociálnych problémov žiakov školy


Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Združenie rodičov prostredníctvom Výkonného výboru v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí v rámci triednych aktívov. Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy.

Združenie rodičov sa snaží zmierniť dopad nepriaznivej finančnej situácie. Preto podľa potreby a v rámci svojich možností podporuje finančné požiadavky školy. Finančné prostriedky získava z:
 • dobrovoľných príspevkov
 • darov
 • nadácií
 • projektových zdrojov
 • 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb,

ktoré v zmysle Stanov môžu byť prijímané na základe písomnej zmluvy.

 

Z vyššie uvedených príspevkov sa podporujú nasledovné aktivity:

 • použitie finančných zdrojov na mimoškolskú činnosť ako prevenciu proti drogám a iným nežiadúcim vplyvom spoločnosti
 • finančné náklady na účastníkov predmetových súťaží a olympiád
 • stužkové slávnosti
 • odmeny najlepších žiakov školy
 • priebežné doplňovanie technického vybavenia školy potrebného na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • doplnenie audiovizuálnej techniky, učebných pomôcok a odbornej literatúry jednotlivých predmetových komisií
 • aktivity zviditeľňujúce školu
 • celoškolské kultúrno - spoločenské podujatia žiakov a učiteľov
Stránka bola zmenená: 21.11.2016 12:35:35