Združenie rodičov
:: O škole >> Združenie rodičov ::

Predseda výboru Združenia rodičov: Ing. Ľuboš Adamec

Zástupcovia tried Združenia rodičov:

    I. AB Daniela Kassayová
I. OA Ing. Katarína Wunschová I. BB Ing. Katarína Majorošová
II. OA Beáta Biedková
II. AB Doc. Ing. Dana Baricová, PhD.
III. OA Zuzana Dopirák II. BB Gabriela Bikárová
IV. OA Eva Burašová                   
III. AB   Lucia Halászová
V. OA
Ing. Pastirčák Jozef III. BB Mgr. Katarína Smolková
V. OB Ing. Olexová Marcela IV. AB Ing. Zuzana Zozuláková
VI. OA Ing. Andelová Dana V. AB Ing. Marek Manica
VII. OA JUDr. Sabína Ištóková
I.A Jaroslav Ivičiak 
VII. OB
Ing. Ľuboš Adamec II. A
Mgr. Gabriela Babinecová
VIII. OA
Ida Štubendeková
III. A PhDr. Ivana Labajová
VIII. OB
Ing. Martin Mražík
IV. A Elena Dubecká

 

Číslo účtu: IBAN: SK60 7500 0000 0040 0417 8269

 

CIELE ZDRUŽENIA RODIČOV

 • pomoc pri vytváraní kvalitných podmienok na vzdelávanie pre žiakov a všetkých pracovníkov školy
 • ochrana práv detí
 • ochrana záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a ich povinnosti za výchovu a vzdelávanie detí
 • ochrana učiteľov proti nátlakovým skupinám
 • finančná výpomoc pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania a rozvoja duševných a fyzických daností žiakov školy

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA RODIČOV

 • riešenie výchovných a vzdelávacích problémov
 • ochrana zdravia detí a podpora ich telesného a psychického vývinu
 • pomoc a spolupráca pri rozvoji a organizácii aktivít v oblasti športu, kultúry a v spoločenskej oblasti
 • pomoc pri vytváraní vyváženej ponuky mimoškolských aktivít, ako prevencie proti drogám a iným nežiadúcim vplyvom spoločnosti
 • pomoc pri riešení sociálnych problémov žiakov školy


Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Združenie rodičov prostredníctvom Výkonného výboru v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí v rámci triednych aktívov. Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy.

Združenie rodičov sa snaží zmierniť dopad nepriaznivej finančnej situácie. Preto podľa potreby a v rámci svojich možností podporuje finančné požiadavky školy. Finančné prostriedky získava z:
 • dobrovoľných príspevkov
 • darov
 • nadácií
 • projektových zdrojov
 • 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb,

ktoré v zmysle Stanov môžu byť prijímané na základe písomnej zmluvy.

 

Z vyššie uvedených príspevkov sa podporujú nasledovné aktivity:

 • použitie finančných zdrojov na mimoškolskú činnosť ako prevenciu proti drogám a iným nežiadúcim vplyvom spoločnosti
 • finančné náklady na účastníkov predmetových súťaží a olympiád
 • stužkové slávnosti
 • odmeny najlepších žiakov školy
 • priebežné doplňovanie technického vybavenia školy potrebného na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • doplnenie audiovizuálnej techniky, učebných pomôcok a odbornej literatúry jednotlivých predmetových komisií
 • aktivity zviditeľňujúce školu
 • celoškolské kultúrno - spoločenské podujatia žiakov a učiteľov