Rovesnícky klub

Predstavujeme sa Vám ako skupina rovesníkov Gt12 – sme študenti nášho gymnázia, ktorí absolvovali Rovesnícky program prevencie užívania drog FILIA, organizovaný Neziskovou organizáciou Filia a Súkromným centrom voľného času Filia (www.filia.sk).

Náš jedinečný školský prevenčný projekt "PEER pyramída"


V školskom roku 2022/2023 naša škola o5 získala grant, tentoraz z rezervy predsedu vlády SR na náš školský projekt "PEER pyramída IV - rovesníci v prevencii šikanovania a kyberšikanovania". V rámci neho boli vyškolení ďalší piati noví členovia Rovesníckeho klubu Gt12 z tried II.AB a II. BB pre prevenčnú prácu na našej škole. Prebehli 4 päťhodinové dopoludňajších stretnutí rovesníkov s vybranými skupinami žiakov z jednotlivých ročníkov v Súkromnom CVČ Filia a zorganizovali sa 4 odborné workshopy a 2 besedy s externými lektormi, zamerané na medicínsku, sociálno-psychologickú a trestno-právnu oblasť prevencie drogových závislostí.

nastenka   ruky   RS_2022

 

  • Rok 2019, grant v rámci rozvojového projektu "Zdravie a bezpečnosť v školách 2019", od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na náš školský projekt "PEER pyramída III - rovesníci v prevencii".
  • Rok 2009, grant Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na projekt "PEER pyramída II - rovesníci v prevencii kriminality".
  • Rok 2008, grant od Nadačného fondu Východoslovenská energetika a.s., Nadácie Pontis v rámci grantového programu Independent na projekt "PEER pyramída - rovesníci rovesníkom".

 

RS_2009    RS_2008    RS_2011   RS_2019

  

„Kto-čo sme?!"


        Skôr ako sa s nami a predovšetkým s našou prácou bližšie oboznámite a vyzistíte čo z nás doopravdy môžete mať, radi by sme Vám na úvod stručne predstavili čím sme už všetkým prešli, čo máme za sebou. Spomínaný výcvikový program sa skladá z 3 hlavných na seba nadväzujúcich častí, absolvovaných v priebehu jedného šk. roka. Náplň výcviku sa odvíja od 5 zložiek efektívnej primárnej prevencie závislostí, a to sú: 
 
I. vedomosti
II. sociálne spôsobilosti
III. systém pomoci
IV. jasná školská politika
V. voľný čas


Obsah a rozsah Rovesníckeho programu Filia


1.časť - úvodné sústredenie
Je to intenzívna časť výcviku rovesníckej skupiny (ďalej len RS), 3 dni - cca 20 hod., ktorej obsahom je:
a) sociálno-psychologické a pedagogické aspekty prevencie drogových závislostí (prof. PhDr. O. Orosová, CSc., KPPaPZ FF UPJŠ, PaedDr. A. Fotul a Mgr. L. Leško, FILIA, n.o.) - rozvoj sebapoznania, sociálnej a emocionálnej kompetencie a práca v rovesníckych skupinách primárnej prevencie závislostí. 
 
2.časť - pravidelné workshopy
Ich obsahom sú modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí (príprava RS na prácu so skupinou v škole) a Stretnutia „S“ ... stretnutia rovesníkov ZŠ a SŠ zapojených do Rovesníckeho programu s odborníkmi v danej problematike na základe pozvánok, cca 4x8hod. v CVČ Filia. Workshopy sú zamerané na: 
b) medicínske aspekty prevencie drogových závislostí (lektori: MUDr. Sylvia Iannaccone, Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ, MUDr. Pavol Jarčuška, Klinika pre infekčné choroby FN L.Pasteura, MUDr. Danica Caisová, Súkromná psychiatrická ambulancia FAIRA)
c) kriminalisticko-právne aspekty prevencie drogových závislostí (lektori: RNDr. Cyril Balák, Kriminalisticko-expertízny ústav PZ SR v Košiciach, Ing. Peter Lech, Krajský úrad vyšetrovania PZ MVSR) 
 
3.časť - záverečné sústredenie
Druhá intenzívna časť výcviku RS, 4 dni - cca 30 hod. výcviku.
d) sociálno-psychologické aspekty prevencie drogových závislostí (lektori: prof. PhDr. O.Orosová, CSc., KPPaPZ FF UPJŠ, PaedDr. A. Fotul a Mgr. L. Leško, FILIA, n.o.) - rozvoj sebapoznania, sociálnej a emocionálnej kompetencie a tréning priamej komunikácie (Program "Povedz to priamo", Golden-Goldenová) 

Intenzívne výcviky, trojdňové sústredenia sa konali: Krompachy - hotel Plejsy, Stará Lesná - penzión Solvo, Danišovce - Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ Košice, Herľany - Učebno-výcvikové zariadenie TU Košice alebo Zlatá Idka.
 
        A keďže sme boli hneď od začiatku dobrí, usilovní a veľmi sme chceli :) dostali sme od šk. roku 2004/2005 až dodnes aj niečo navyše - bonus vo forme ďalších sústredení a workshopov pre absolventov rovesníckeho-programu ale už v pozícii pomocných tzv. starších rovesníkov pre novovzniknuté rovesnícke skupiny základných a stredných škôl.  
 

nastenka2    RS_2015   nastenka1


Zaujalo doteraz?

        Ak áno, zišlo by sa konečne zodpovedať konkrétnu otázku: "Pre koho každého je to určené ?!" Nuž po absolvovaní takéhoto výcviku sme pripravení stretnúť sa s Vami – so študentami nášho 4, 5 a 8-ročného gymnázia.
Kto by mal záujem o ešte bližšie informácie typu: "Kto, ako, prečo, začo a načo vlastne?!" je vítaný na našich pravidelných mesačných stretnutiach vo Filii alebo sa môže informovať u nás osobne, u rovesníkov Gt12:


Členovia Rovesníckeho klubu Gt12:

 

v šk. roku 2023/2024
Saška Haľková, Miška Hajduková, Nina Kováčiková, Sofia Zacharová a Emily Semancová

 

v šk. roku 2022/2023
Adam Komora, Ady Lovaši, Deana Dostálová, Danka Semancová, Sarah Hugyová, Saška Haľková, Miška Hajduková, Nina Kováčiková, Sofia Zacharová a Emily Semancová

 

v šk. roku 2021/2022
Adam Komora, Ady Lovaši, Deana Dostálová, Danka Semancová, Sarah Hugyová

 

v šk. roku 2020/2021
Adam Komora, Ady Lovaši, Deana Dostálová, Danka Semancová, Sarah Hugyová

 

v šk. roku 2019/2020
Dávid Čerňák, Simona Kačuriaková, Dominik Mulidrán, Patrícia Udvardyová, Adam Komora, Ady Lovaši, Deana Dostálová, Danka Semancová, Sarah Hugyová

 

v šk. roku 2018/2019
Dávid Čerňák, Simona Kačuriaková, Dominik Mulidrán, Patrícia Udvardyová

 

v šk. roku 2015/2016
Damián Jankov, Laura Kuzárová, Patrik Pukán, Kristína Šoltýsová

 

v šk. roku 2012/2013
Frederika Harantová, Michaela Škriputová, Richard Šuška, Martina Šľachtová, Emma Luteránová, Laura Fotulová, Lucia Ševecová, Jozef Dorčák, Daniel Marcin

 

v šk. roku 2011/2012
Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Wejka Muliková, Filip Fabián, Frederika Harantová, Michaela Škriputová, Richard Šuška, Martina Šľachtová

 

v šk. roku 2010/2011 
Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Wejka Muliková, Laura Štrbáková, Mišo Hostinský, Martin Ferenc, Tomáš Fencik, Filip Fabián, Peter Illéš, Lukáš Miľo, Frederika Harantová, Michaela Škriputová

 

v šk. roku 2009/2010 
Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Domec Šafčák, Lenka Kurimská, Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Gabika Szabóova, Zuzana Bugisová, Filip Hermely, Doan Marcel Nguyen Trong, Wejka Muliková, Laura Štrbáková, Martin Pavlov, Mišo Hostinský, Martin Ferenc

 

v šk. roku 2008/2009 
Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Domec Šafčák, Lenka Kurimská, Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Gabika Szabóova, Miša Kučerová, Zuzana Bugisová, Filip Hermely, Doan Marce lNguyen Trong

 

v šk. roku 2007/2008 
Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, RomanPíš, Domec Šafčák, Lenka Kurimská, Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Gabika Szabóova, Miša Kučerová, Martin Fedorov 

 

v šk. roku 2006/2007 
Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Roman Píš, Domec Šafčák, Lenka Kurimská, Tina Kožárová

 

v šk. roku 2005/2006
Saška Bodnárová, Aďa Kicková, Maťo-Maťo Matej, Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Roman Píš, Domec Šafčák

 

v šk. roku 2003/2004 a 2004/2005
Kamila Bobčáková, Saška Bodnárová, Aďa Kicková, Maťo-Maťo Matej, Csaba Sidor

 


Návrhy možných tém stretnutí:

- Rozvoj sebapoznania – sebareflexia (náš sebaobraz, naša sebadôvera a naše sebaovládanie), rozvoj emocionálnej kompetencie –  empatia

- Sebapoznanie a poznanie iných – ja, ty a stres, zvládanie strachu, frustrácia

- Rozvoj sociálnych spôsobilostí – kooperácia, tréning priamej komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia

- Rozvoj sociálnych spôsobilostí: formy odmietnutia  – ako povedať „NIE“ 

- Šikanovanie a kyberšikanovanie – rola agresora, obete, mlčiaceho svedka a hrdinu. Spôsoby pomoci – kontrola a pomáhanie

- Hodnoty, potreby a postoje: tolerancia a predsudky, extrémizmus

- Zvládanie záťažových situácií a štýly riešenia konfliktov. 

- Plánovanie budúcnosti: životné ciele, zmysel života a prekonávanie prekážok na ceste za nimi. Moja rola v živote: v rodine, v škole, pri priateľoch...

- Voľný čas a jeho efektívne využitie, tvorivosť

- Druhy závislosti a prevencia
 
        A posledná veta bude patriť našej pani riaditeľke a Rade rodičov našej školy: "Ďakujeme za doterajšiu podporu - duševnú i tú materiálnu, a tým za príležitosť ukázať a dokázať čo v nás drieme!" 
 
RNDr. Viera Klobušníková (koordinátorka prevencie, vedúca Rovesníckeho klubu Gt12) a rovesníci.